This is the web Diary and I will blog whenever I feel good to blog. I don't know how blogs were classified .. this is just a Personal Diary or my own views upon things happening around me. Most of the Posts in this blog are written in Myanmar (Burma) Native Language, known as Burmese/Myanmarsar (Not Myanmese or Barmen). This blog is composed with Winkalaw Font. I recommend you to get the Winkalaw 3 (modified) from the link below.Download WinKalaw Font Unofficial Version 3 for Better Reading

Solid goes USB ( iAXE USB Electric Guitar )
 
Solid vdkU tvG,fac:aeMuwJh Electric Guitar awG[m ESpfaygif;rsm;pGm Amp awGeJU twlwlwGJ tvkyfvkyfae&muae 'DaeUrSmawmh IT bufudk e,fcsJUjyD;awmh oumv USB Interface udk pwif Support vkyfvdkufygjyD/ vGefcJhwJh 8ESpfcefU 1999 avmuf u PC eJU wGJoHk;wJh Guitar qdkjyD; ay:xGufvmygao;w,f/ odkUayr,fh wu,fh Electric Guitar awGavmuf Functionality rpHkvifwm&,f ( t&G,ftpm;u pvdkU wD;cwf&yHkcsif;yg uGmjcm;wmaMumifh ) rwGifus,fcJhygbl;/ tJ'Dtcsdefuwnf;u IT orm;tawmfrsm;rsm;[m *pfwmeJU uGefysLwm odyftyfpyfyHkr&bl;vdkU rSwf,lvdkufMuyHk&ygw,f/ odyfvJ arQmfvifhcsufrxm;Muawmhygbl;/ aemufwcg Sound Card awG odyfaumif;vmjyefwJhtcg Pickup awG wyfjyD; taysmfwrf;yJjzpfjzpf Recording vkyfzdkU MudK;pm;Mujyefygao;w,f/ uRefawmftygt0if oli,fcsif;tcsKdU oHk;zl;oavmuf tqifrajyygbl;/ Recording vkyf&Hkoufoufqdk&ifawmh tjcm; Recording Device awG oHk;wmu PC xuf ydktqifajyr,fh oabmudk;/
 
tckawmh iAXE u USB Electric Guitar qdkjyD; wDxGifvdkufygjyD/ uGefysLwmorm;awGtwGuf bmawG ydkomjyD; ydkaumif;vmovJvdkU ar;p&mjzpfvmygw,f/ [kwfuJh Amp rvdkawmhygbl;/ uGefysLwm&Sdw,fqdk&if Amp uae Support vkyf&r,fh Functionality awG tm;vHk;udk uGefysLwmuyJ vkyfaqmifay;oGm;r,fvdkUqdkygw,f/ 'gwifb,fuOD;rvJ Solid Guitar orm;awG twGuf r&SdrjzpfvdktyfwJh Effect Generator vJ rvdkawmhygbl;wJh/ Simulation Software u vdktyfr,fh Effect awG Simulate vkyfay;oGm;rSmjzpfygw,f/
 
tJ'D Guitar Software uae aemufcHaw;oGm;awGudk Mp3, wav, Aiff, ogg format awGeJU Play vkyfay;r,fqdkygw,f/ Multiple Track Recording vJ vkyfay;EkdifygowJh/ eHoma&mif zvufwH? Single-Coil Pickup 3ck eJU 5 way Switch wdkUyg&Sdygw,f/ 
 
Audio Headphone Jackhole wpfcku *pfwmrSm Built-in yg&SdwmaMumifh xHk;pHtwdkif; guitar-to-amp/amp-to-headphone qdkwJh MudK;2acsmif; t&IyfoufomoGm;ygw,f/ txl;jcm;qHk;uawmh 'D iAXE USB Electric Guitar [m orm;&dk;us Solid Guitar awGeJU t&G,ftpm;twlwljzpfwJh tjyif olUrSm oHk;aeus Amp awGeJU wGJzuftoHk;jyKvdkU &wJh Traditional Solid Guitar tjzpfvJ oHk;vdkU &wmygyJ/ Simulation Software u Windows XP, Mac OS X wdkUeJU tvkyfvkyfw,fvdkU qdkygw,f/ 'gqdk aemufxGufr,fh OS awGeJUa&m tqifajyyghrvm;? b,fvdk Sound Card awGeJUyJ aumif;aumif;tvkyfvkyfrvJ qdkwmawmh ajymrxm;ygbl;/ ( 'g[m xnfhoGif;pOf;pm;zdkUvdkwJh tcsufwpfcsufyg/ )
 
ta&;MuD;qHk; jzpfwJh aps;EIef;uawmh US 99.99$ jzpfygowJhcifAsm/ omrmef cyfaygayg Solid Guitar wvufaps;EIef;eJU twlwljzpfaewmrdkU taysmfwrf; *pfwmorm;rsm;twGuf 0,faysmfwJh aps;EIef;vdkU ajym&rSmygyJ/ avmavmq,f Pro Level Solid wpfvHk; aygufaps;u US 250$ avmufu pjyD;awmh US 350$ avmufywf0ef;usif&SdaewmaMumifh tckaps;EIef;u tawmfav;udk oifhavsmfwJh aps;vdkU ajymvdkU&ygw,f/
 
Ref : ThinkGeek

Published by Kalvin on Wednesday, November 15, 2006 at 11:18 PM.

0 Responses to “Solid goes USB”

Post a Comment

Links to this post

Create a Link

About Me


Click View Kalvin's Blogger 

Profile
Name : Kalvin Alexander
Occupation : Analyst/Programmer
Location : In Between PC & Books
Hometown : Mandalay
Country : Myanmar
Blogging from : Singapore
Page Loads : free statistics

Search in this BlogXML
Powered by Blogger templates
Powered by

Visit 

W3Schools

NativeMyanmar Forumer
warez-bb Member

Presented by Kalvin