This is the web Diary and I will blog whenever I feel good to blog. I don't know how blogs were classified .. this is just a Personal Diary or my own views upon things happening around me. Most of the Posts in this blog are written in Myanmar (Burma) Native Language, known as Burmese/Myanmarsar (Not Myanmese or Barmen). This blog is composed with Winkalaw Font. I recommend you to get the Winkalaw 3 (modified) from the link below.Download WinKalaw Font Unofficial Version 3 for Better Reading

ThinkGeek's Stuff for smarties 
 
My Favorite 20 items from ThinkGeek
 
ThinkGeek qdkwJh Website udk odwmMumygjyD/ 'Dqkd'frSm IT orm;awG tMudKuf ypönf;av;awG xGifjyD;awmh a&mif;ygw,f/ r0,fEdkifwJh ypönf;awG ( tm;vHk; eD;yg;ayghav/ ) rsm;ayr,fh New Item xGufvm&if oGm;Munfhrdygw,f/ wcsKdU ypönf;av;awGu wu,fhudk toHk;0ifr,fh ypönf;awGyg/ wcsKdUwcsKdUuvJ oufouf tqef;xGifwmawGayghAsm/ ypönf;tr,faygif; &meJUcsDjyD; &SdwJhtxJu atmufyg ypönf;av;awG tck20 udk a&G;xkwfjyD; aMumfjimay;vdkufygw,f/

LED Binary Watch qdkwmav;yg/ Zero awG One awGeJU tvkyf&Iyfzl;olwdkif; 'Dem&D&JU tdkif'D,m av;udk  oabmusrdrSmyg/ udk,fhem&Dudk vmMunfhjyD; tcsdefrodapcsif&if tawmfav; toHk;0ifr,fh em&Djzpfygw,f/ bmMuD;vJ[ qdkjyD; vlwdkif;eD;yg;&JU pdwf0ifpm;rIcH&rSmawmh trSefygyJ/ pdwf0ifpm;jyD; ar;vGef;vdkU cPcP &Sif;jyae&vdkU avukefrSmawmif pdk;&drfae&OD;r,f/

t0dkif;MuD; rMudKufvdkU av;axmifhrS vdkcsif&iffvJ [kwfuJh 'Dvdk aemufwrsKd;&Sdygao;w,f/

'Dem&DawGudk MunfhjyD; tcsdefudk b,fvdk od&rvJqdk&ifawmh vG,fygw,f/ uRefawmfwdkU pmoifwkef;u oif&wJh Zero One Binary Digit awG wGufwJhtwdkif;ayghAsm/ tay:wef;rSmygeJU 8 4 2 1 u em&Dudk nTef;jyD; atmufwef;rSmygeJU 32 16 8 4 2 1 u rdepfudk nTef;ygw,f/ vif;aewJh rdepfawG&JU wefzdk;awGaygif;vdkuf&if tcsdefod&jyDaygh/ Binary Bit awGeJU acgif;pm;avmufatmif tvkyf&Iyfzl;olawGtwGufawmh 'gu Child Play avmufyJ &Sdr,fxifygw,fAsm/

aemufwpfckuawmh TV Be Gone qdkwmav;yg/ Key Chain vdkrsKd;av; vkyfxm;ygw,f/ uRefawmfhvdk tvum;ae&if; zGifhxm;wJh TV awGudk rkef;wwfwJh vlrsKd;awG aqmifxm;oifhwJh ypönf;av;yg/ cvkyfwpfckyJ ygygw,f/ tJ'Dcvkyfu awmh ydwfwJh cvkyfygyJ/ TV trsKd;tpm;aygif;pHk&JU 209 Different Turn Off Code awGxnfhxm;vdkU 90%aom TV awGudk 17 puúefUtwGif; ydwfvdkU&w,fvdkU qdkygw,f/ TV trsKd;tpm;ay:rlwnfjyD; ay20uae ay50 twGif; xda&mufrI&Sdw,fvdkU qdkygw,f/ US, Canada, Mexico eJU Asian EdkifiHtawmfrsm;rsm;u TV awGudk ydwfvdkU&ygw,f/

urÇmvHk;MuD;wpfckudk vufrSm tjrJwrf; ygwfxm;csifovm;/ aemufaewmawmh r[kwfygbl;/ 'Dem&DxJrSm xnfhxm;wJh urÇmvHk;u 24em&Dwkdif;rSm wpfygwfvnfaerSmyg/ xHk;pHtwdkif; 'DZdkif;u *syefu SeiKo u xkwfvkyfwmyg/ aps;u a':vm 500ygwJh/ em&D rdepfwdkUtjyif Timezone udkyg jyay;EdkifygowJh/ 10ESpfavmuf oHk;vdkU&r,fh Lithium Battery eJU Titanium Body wdkUeJU jyKvkyfxm;ygw,f/  Munfh&wmawmh urÇmvHk;MuD;u tjym;MuD;udk rSefbDvl;eJU cHk;oa,mif vkyfxm;ovdkygyJ/ Anticlockwise vnfw,fqdkawmh ajrmuf0if&dk;pGef;uae Munfh&ovdkjzpfaervm; rajymwwfbl;/ qef;awmhqef;w,f? aps;MuD;w,f .. 0,fzdkUwefvm; rwefbl;vm;qdkwmawmh ydkufqHb,favmufawmif aygovJ qdkwmtay:rlwnfr,f xifygw,fAsm/

T-Shirt awGrSm pmwrf;awG bmawGxdk;jyD; 0wfMuwm acwfpm;vdkufao;w,f/ t&ifuawmh aq;qdk;yef;&dkufaygh/ aemufydkif;usawmh Printer awGbmawGoHk; Heat Transfer paper awGbmawGeJU Custom made, Home made T-Shirt awG vkyf0wfvmMuygw,f/ tckacwfawmh 'Dvdkvkyfwm eJeJjidrfoGm;jyDvdkU ajymvdkU&ygw,f/ csufcsif; tusDudk Sticker &dkufay;wJh pufawGbmawGawmif ay:aejyDvdkU ajymoHMum;zl;ygw,f/ b,favmufyJ Custom Made awG &Sd&Sd 'DvdkrsKd; Idea eJU tusDrsKd;awmh a&mif;&if 0,f0wfcsifwmygyJ/ udk,feJUvJ udkufnDwJh pmom;awGr[kwfvm;/ uGefysLwm orm;awGu nbufrSm pufa&SUxkdifMuwmrsm;w,f/ aea&mifudk aMumufw,f/ aeUbufrSmvJ tjyifxGufcJw,fav/ aemufqHk; uRefawmfhvdk tom;rnf;vkeD; ndKwJhvlawGawmif jzLcsifcsifjzpfvmw,f/ trSefawmh aerxdvdkU jzLzwfjzLa&mfjzpfvmwmyg/ 'DtjzpfeJU udkufnDwJh Keep Out of Sunlight qdkwJh pmom;av;udk tMudKufqHk; a&G;vdkufwmyg/

nmbufab;u yHkudk MunfhjyD; u,fvfAif wa,muf taumif;a&;ae&if;u r[kwfu [kwfuawG pa&;jyDvdkU rxifygeJU/ wu,fyg pmom;av;awGudk oabmusvdkUyg/ [kwfuJh rdef;uav;0wf Panties av;awGyg/ HTTPanties vdkU emrnfwyfxm;ygw,f/ HTTP Protocol u Error Message awGeJU Decor vkyfxm;wmyg/ 'DxJrSm 404 File Not Found qdkwm rygayr,fh 403 Forbidden qdkwmu cPcPawGUzl;wJh Error Code wpfckyg/

'D Panties awGu Manufacture vkyfwm MumygjyD/ a&mif;aumif;ovm; raumif;bl;vm;awmh uRefawmfvJ rodyg/ vGefcJhwJh wpfESpfcefUuwnf;u awGUzl;wmyg/ tckxdawmh aemufxyf wjcm; pmom;awGeJU xyfxkwfwm rawGUao;bl;/ Geek Market xJrSm rdef;uav;ta&twGuf tawmfav; eJyg;vdkUrsm;vm; .. Market Demand eJvdkUyJ qufrxGifwmvm;vdkU awG;p&m&Sdygw,f/ T-Shirt awGqdk&ifawmh pmom; trsKd;rsKd; yHkpHtrsKd;rsKd; topfawG xGufvmygw,f/

'D b,fzufab;u T-Shirt av;uawmh Programmer wdkif;vdkvdk 0wfcsifr,fh pmom;av;eJUyg/ User awG tjrifuwfjyD; 0dkif;&dkuf&ifawmh wm0efr,lbl;aemf/ SQL Query av; wpfaMumif;a&;xm;ygw,f/ Select * from users where clue > 0 qdkwJh Query av;udk Run xm;ygw,f/ tJ'Dtxd jyoemr&Sdygbl;/ odkUayr,fh Return jyefxm;wmu 0 rows returned qdkawmh [J[J ... qufjyD; bmomrjyefawmhygbl;Asm/

Select ID, Name, Description from tblError qdkjyD; Return jyefr,fh pmom;u 1. User. Stupid Input Error qdkjyD; pmom;av; a&;zdkU Programmer vkyfaewkef;u pOf;pm;zl;ygw,f/ 'Dpmom;av;jrifawmh uRefawmfeJU wGJjyD; tvkyfvkyfcJh&wJh User awGudk owd&rdw,f/ bmrS rodbl;qdkwJhvl tm;vHk;xJrSm oifay;vJ rwwfbl;qdkwJh vlu w0ufyg ygao;w,f/ &Sifcsifw,f aemf .. wu,fygyJ/

ab;u bmMuD;wkef;vdkU ar;Muygvdrfhr,f/ uRefawmfvJ tpwkef;u bmMuD;rSefrodygbl;/ 'geJU olU Site xJ 0ifzwfawmhrS Staple Pin rygbJ pm&GufawGudk csKyfay;EdkifwJh Pin Less Stapler ygwJh/ xGifwJholrsm;uvJ xGifEkdifMuygayw,f/ Staple Pin awG oHk;wm rsm;vm&if [dkus'Dus? vufawGajcaxmufawGudk pl;ygw,f/ pm&Gufrsm;rsm;eJU tvkyfvkyfolawG 'D'ku©udk ydkcHpm;&ygw,f/ uJ .. Pin pl;rSm rylMueJUawmh Pin Less Staple udk om oHk;MunfhvdkufMuprf;yg/ ( b,fvdk csKyfovJ tao;pdwfudk olU Website xJrSm &Sif;jyxm;ygw,f/ uRefawmfawmh odyfjyD;awmh em;rvnfbl;jzpfaew,f/ )

Computer wpfvHk;rSm Heat Control vkyf&wm ta&;tMuD;qHk;vdkU ,lqMuygw,f/ t&ifwkef;u pufawGrSm tylcsdefwufvm&if Performance usoGm;wwfayr,fh tckacwf pufawGrSmawmh tylcsdefwufvm&if mobo/processor Fried jzpfoGm;zdkU Chance awGydkrsm;vmygw,f/ Fan awG wyfwmrsm;aejyD b,fem;rSmrS wyfp&mrusefawmhbl;qdkolawGu Casing Cover awGudk zGifhypfvdkufMuwmrsm;ygw,f/ 'DvdkvJ &kyfysufqif;ysufrvkyfcsifbl;qdk&if 'D 5.25" Bay Freezer av;udk oHk;Munfhyg/ yefumwpfvHk;u avylawGudk rIwfxkwfaecsdefrSm aemufwpfvHk;u tjyifavudk pkyfoGif;ay;ygw,f/ 

Computer a&SUa&mufaecsdeftm;vHk;rSm uRefawmfwdkU tvkyfvkyfraeygbl;/ tJ'g[m aumif;wJh tavhtusifhawmhr[kwfygbl;/ odkUayr,fh wcsdefvHk; tvkyfvkyfraeEdkifbl;av/ wcgwav Chatroom xJa&mufcsifa&mufaer,f/ IM eJU pum;ajymcsifajymaer,f/ zdk&rfa&;? bavmh*fzwfeJU tvkyfrsm;csifa,mif aqmifcsifvJ aqmifaer,fr[kwfvm;/ txl;ojzifh tvkyfxJrSmaygh/ tJ'DtcsdefrSm aemufrSm wa,mufa,muf rwfwyfvm&yf&if wtm; zD;ikyfjyD; pdwftaESmifht,Sufjzpf&w,fav/ abmpdrsm;vm;? qlygAdkufqmMuD;vm;? refwJhae&mrSm *sm*smvnfwJh refae*smMuD;rsm;vm; qdkjyD; vefUvefUae&ao;w,fr[kwfvm;/ bmrS ryleJU 'D CHIMP Monitor Mirror av;omwyfxm;vdkuf/ aemufu b,folvmrwfwyf&yfovJ b,foljzwfavsmufovJqdkwmavmufawmh jrif&rSmayghav/ ( 'DrSefr0,fEdkifvJ um;aemufMunfhrSefrSm uyfwJh rSefcHk;0dkif;jym;ao;ao;av;awG Auto Shop awGrSm aps;aygaygeJU a&mif;w,f/ 0,fomwyfxm;vdkuf/ ab;uar;vm&if xGifwmvdkUajymaygh/ [J[J )

Keyboard qdkwm aeUpOf uGefysLwmoHk;wJhvlawGtzdkU b,fawmhrS iHkUrMunfhjzpfwJh t&mwpfckjzpfaeygjyD/ aemufwcku Geekey jzpfwJh olawGu udk,fhuGefysLwmudk vmxkdifjyD; cvkyfwpfckcsif;pDvmESdyfjyD; oHk;wJhvlawGudk bm&,fr[kwf Munfhr&wwfMuygbl;/ a[m'DrSm DAS Keyboard yg/ b,fcvkyfrSmrS pma&;rxm;bl;/ Character Map tvGwfr&bl;qdkwJhvlawG 'DuD;bkwfudkom oHk;vdkuf tjreftvGwf&oGm;ap&r,f/

uRefawmfwdkU Generation X orm;awGu Cassette Tape acwfudk jzwfoef;cJh&olawGyg/ uRefawmfwdkU tm;vHk;rSm i,fpOfb0u odyfESpfoufcJhwJh tqdkawmfawG&JU oDcsif;awGudk Tape awGeJU ckxd &SdaeMuqJyg/ 'DoDcsif;awGu CD taeeJU jyefrxGufMuwmrsm;ygw,f/ b,fvdkvkyfMurvJ .. Cassette Ripper qdkwmav;yg/ a':vm 50 wefwJh 'Dpufuav;u cifAsm; tzdk;vufxufu Reel awG? "gwfpufawG u oDcsif;awGtxd Mp3 Rip vkyfcGifhay;ygvdrfhr,f/ tJ .. rdwfaqGqDrSmawmh vdktyfwJh Player awG &SdzdkUvdkwmayghaemf/ USB Interface eJU toHzrf;ay;rSmjzpfjyD; Gap awGbmawGvJ olUtvdkvdk od&SdjyD; vdktyfovdk jzwfawmufay;r,fvdkU qdkwmyJAs/

tJovdk wjcm; pufawGvdkw,fqdk&if 'Dtwkdif; Sound Card uaeyJ toHoGif;rSmayghvdkU Complain wufp&m&Sdygw,f/ wu,fhvufawGUrSm Noise jyóemu b,fvdkrS ajz&Sif;vdkUr&ygbl;/ uRefawmhfudk,fawGUygyJ/

tJovdk wjcm; pufawGvdkwJh jyóemudk ajz&Sif;ay;r,fh Tape Drive wpfckvJ &Sdygw,f/ PlusDeck 2c qdkwJh pufuav;ygyJ/ 5.25" Drive Bay rSm wyfjyD;awmh HiFi uufqufwpfvHk; vdk tvkyfvkyfay;ygw,f/ Mp3 Rip vJ vkyfvdkU&ygw,f/ uJ .. cifAsm; wdwfacGta[mif;awG rIdaq;jyD;awmhom Rip vkyfayawmh ../ jyD;&if uRefawmfwdkUudk jyef Share ay;zdkUvJ rarheJUOD;aemf/ [D;[D;/

olrsm;eJU rwl wrlxl;jcm;jyD; ,m;ausmxcsifwJh udkudk rr rsm;twGuf vdyfjyD; o,foGm;vdkU &wJh Flexible Rollup Keyboard qdkwm ay:xGufvdkUvmygjyD/ ThinkGeek u xkwfwJh ypönf;uawmh b,fvdk Quality &Sdw,f rajymwwfbl;/ &efukefrSm w&kwfu 0ifwJh 'Dvdk uD;bkwfawGuawmh cvkyfawGu ESdyfvdkUraumif;ygbl;/ eJUwJhwJhjzpfaewmeJU r0,fjzpfcJhbl;/ aps;uawmh 'DrSmt&rf;aygygw,f/ waomif;atmufrSmyg/

Thermaltake XRay qdkwJh 5.25" Drive Bay rSm wyfwJh ypönf;wpfckyg/ ab;rSm jrif&ovdkyJ xGufvmwJh tHqGJxJudk tat;Al;awG? aumfzDcGufawG xnfhvdkU&r,fhoabm&Sdygw,f/ [moxJrSm aemufovdkajymifovdk vkyfaeMuwJh CD Drive udk aumfzDcGufwifwJh piftjzpfoHk;w,fqdkwJh tdkif'D,muae uGefUjrL;vmyHk&ygw,f/ ab;u Car Lighter u wu,frD;ndSvdkU&ygw,f/ ( jymcGufawmh rygbl;ayghaemf/ ) tJ'Duae Car Charger ( for mobile phone ) awGbmawGvJ qufoHk;vdkU&wmayghaemf/ &SdorQ ypönf;awG avsmufwyfoHk;MunfhjyD; PSU u rEdkifbJ ysufoGm;&ifawmh wm0efr,lbl;aemf/

t&ifacwfuawmh CPU, PSU awGavmufyJ Fan wyfzdkUvdkwm/ aemufawmh GPU awGvJ Fan vdktyfvmw,f/ tJ'Daemufawmh wjcm; tydk Fan awG xyfjyD;vdktyfvmw,f/ uRefawmfh PC rSmqdk Fan 9vHk; wyfxm;ygw,f/ pufzGifhvdkuf&if av,mOfysHoH aygufaewmayghAsm/ 'D Zalman Heatpipe HDD Cooler u toHrqlapbJ HDD udk at;aeatmif vkyfay;r,fqdkyJAs/ 'grsKd;awGeJUqdk&if pufudk toHrqlatmif xdef;vdkU &vmjyDvdkU qdk&awmhrSmyJ/ mobo, CPU twGuf Liquid Cooler awG &SdvmygjyD/

Slash Dot qdkwm emrnfMuD; Website wpfckyg/ Technical qdkif&m owif;rsm;udk aygufayguf&Sm&Smuae tqifhjrifhjrifhtxd pHkpdezg a&;om;xm;wJh emrnfMuD; Site wpfckyg/ olU&JU Logo jzpfwJh ( /. ) qdkwJh yHkav;eJU OD;xkyfyg/ Nike wdkU Polo wdkUyJ aqmif;aeMuwm .. 'Dvdk tajymif;tvJav;jzpfcsif&if ajymygw,f/ aps;uawmh rao;bl; 14.99 a':vmvdkU qdkygw,f/ uRefawmfi,fi,fuvdk OD;xkyfudk t&l;trl;pGJvef;pOfuqdk&if 'Daps;u csufcsif;udk ajy;0,fr,fh aps;ygyJ/ 'DaeUaygufaps;eJUqdk 2aomif;awmif rjynfhygbl;/

'Dwpfckuawmh em;uyfrS em;uyfjzpfaeMuwJh Tommy Girl, May11, Yeemon wdkUtwGuf pyg,f&S,fav;yg/ 'Dacwfu &wemawGwifyJ wefzdk;&Sdwmr[kwfygbl;/ Processor awG RAM awGuvJ wefzdk;&Sdaom t&m0wåKawG pm&if;rSm yg0ifvmygjyD/ tdrfrSmoHk;aewJh uGefysLwm ysufoGm;wmyJjzpfjzpf 'D RAM awGu aemufuGefysLwmtopfrSm qufoHk;vdkU r&awmhygbl;/ qkdawmh ab;uvdk csdwfuav;awG wyfjyD; em;rSm qGJvdkuf&if .. bmvJ[if bmvJ[ifvdkU vdkufar;Murvm;yJaemf/ RAM udk wyf&wm tm;r&bl;qdk&if CPU eJUajymif;wyfayghaemf/ ta[mif;qdk&ifawmh aps;odyfMuD;r,f rxifygbl;/ Intel Inside r[kwfbJ Intel On Your Ear jzpfoGm;wmaygh/

'grS tm;r&ao;bl;qdk&if Pentium Quad Core CPU udk azgufjyD; em;qGJvkyfaygh/ odyfaps;rMuD;ygbl; wzufudk a':vmwaxmifavmufyJ usrSyg/

'DvdkrsKd; qGJjym;awGu vGefcJhwJh 10ESpfavmufu rw&m;acwfpm;cJhwmaygh/ ajymifjzpfaewJh taygpm;awG &Sdovdk? eHygwfygwJhtjym;awG? atmf&D*sifw,fvdkU ajymwJh ,dk;',m;u0ifwJh tjym;awGu aps;ydkMuD;ygw,f/ ck 'DbufacwfrSm udk,fhpdwfMudKuf pmom;awGeJU qGJjym;udk qGJvdkU&ygjyD/ pmom;eJUvdkcsifvm; Barcode eJUvdkcsifvm; ... .... wckudk 12.99 a':vmygwJhcifAsm/

Wireless Head Set !! uRefawmfuawmh Mobile Phone awGu Head Set awGudk odyfrkef;wmyJAsm/ vmao;w,f BlueTooth Headset qdkwmu wrsKd; vrf;ay:rSm tJ'gMuD;wyfjyD; avsmufoGm;&if j*dK[fom;vdkvdk bmvdkvdkeJU iaygMuD;vdkUyJ jrifrdwmyJ/ ( vuf&SdoHk;aeolrsm; onf;cHMuavmh/ ) e*dkuwnf;u Cell Phone awGu ao;vmvdkU vufxJwifaysmufcsifcsifjzpfaewmqdkawmh tckvdk ab;u HandSet MuD;eJUajym&r,fqdk&if b,favmuf aumif;vdrfhrvJvdkU awG;rdygw,f/ wckawmh &SdwmayghAsm/ tJ'D HandSet uMudK;udk Cellphone rSm wyf? Cell phone udk abmif;bDtdwfxJxnfhjyD; MudK;wef;vef;eJU vrf;ay:rSm ajymaewm vlwdkif;tjrifrSm xl;qef;aerSmyJ/ 'gayr,fh ajym&wmawmh tm;&yg;& &Sdr,fh oabmyJAs/

Kalvin ( 11 Nov 2006 )

Ref : http://www.thinkgeek.com/

Published by Kalvin on Sunday, November 12, 2006 at 1:13 AM.

0 Responses to “ThinkGeek's Stuff for smarties”

Post a Comment

Links to this post

Create a Link

About Me


Click View Kalvin's Blogger 

Profile
Name : Kalvin Alexander
Occupation : Analyst/Programmer
Location : In Between PC & Books
Hometown : Mandalay
Country : Myanmar
Blogging from : Singapore
Page Loads : free statistics

Search in this BlogXML
Powered by Blogger templates
Powered by

Visit 

W3Schools

NativeMyanmar Forumer
warez-bb Member

Presented by Kalvin