This is the web Diary and I will blog whenever I feel good to blog. I don't know how blogs were classified .. this is just a Personal Diary or my own views upon things happening around me. Most of the Posts in this blog are written in Myanmar (Burma) Native Language, known as Burmese/Myanmarsar (Not Myanmese or Barmen). This blog is composed with Winkalaw Font. I recommend you to get the Winkalaw 3 (modified) from the link below.Download WinKalaw Font Unofficial Version 3 for Better Reading

Today maybe the lucky day for me. Got a lot of gifts which I think I won't have in my life.

Thank you my Angel.

Poem of love

life is short .. life is a struggle
there's always bad times .. and there's always hopes
love who u care and I'm awaiting my love

to get back to me it's my hope

without you .. I'm weak .. I'm scared
it seems I'm stout like the moutains
it seems I'm cool n stable under the black stormed sky
u have to know .. I'm shouting out loud ..
that I'm awaiting my Angel

kalvin

15 may 2006

To my shining light, to my Guardian, to my Angel

 

Published by Kalvin on Monday, May 15, 2006 at 11:58 PM.

Published by Kalvin on at 9:06 PM.

                 aZmfuefUvefU
 
b0 qdkwmMuD;xJrSm woGm;wnf;oGm;ae&wm bmvdkUvJ .../
 
wae&m&mrSm &yfem;aecsifvdkU r&bl;vm;/
 
bmjzpfvdkU tajctaeawG? tcsdeftcgawG? jzpfwnfrIawG? vdkcsifwufrufrIawG MudK;qGJ&maemufudk vdkufaeMu&wmvJ/
 
ynm r&Sdbl; .. ynm&Smw,f .. wwfjyDvm;vdkU rar;ygeJU rwwfao;ygbl;/
 
ydkufqHr&Sdbl; .. ydkufqH&Smw,f .. avmufjyDvm; .. awmfjyDvm; rar;ygeJU .. ta0;MuD;rSm/
 
*kPfr&Sdbl; .. *kPfawGj'yfawG &Sdvmw,f .. bmaumifMuD;jzpfjyDvJ rar;ygeJU .. yrTm;av;yg/
 
'Dvdkjzifh&ifvJ .. MudK;qGJ&maemuf rvdkufygeJUawmhvm; ...
 
[ifhtif; raecJh&Jbl; aMumufw,f .. vdkufae&wm raysmfayr,fh aecJhzdkUusawmh r&Jbl;/
 
ynmrJhwa,muf tjzpfae&Jrvm; .. rae&Jbl; .. cyfwHk;wHk; cyftt jzpfae&if aysmfrvm; .. rjzpfEdkifbl;/
 
ydkufqHr&SdwJh b0rSmyJ aeawmhrvm; .. pdwfnpfp&mMuD; .. avmurSm aiGeJU0,fvdkUr&wm trsm;MuD;qdkwm pum;omomygyJ .. aiGr&SdvdkU r0,fEdkifwmawGuyJ rsm;aewm/
 
*kPfr&Sdj'yfr&Sd txifMuD;p&mr&SdwJh .. ajceif;zwfxJub0rsKd; jzpf&Jvm; .. (raumif;rI^edrfhusrI) &GHUuav; wpufavmuf pifwmawmif wHawG;cGufxJ yufvufajrmovdk cHpm;&wm .. &l;oGm;Edkifw,f/
 
'gjzifh&ifvnf; MudK;qGJ&maemuf waumufaumufvdkufygawmhvm; ..
 
u,fvfAif
7 ar 2006
 
pm<uif;/   / raeUnuawG;rdwJh tawG;pav;awG pmjzpfoGm;wmyg/

Published by Kalvin on Saturday, May 13, 2006 at 6:01 PM.

Why We are using WinKalaw Font in NativeMyanmar Forum and Why Not UNICODE ?
 
Check this Out .. We use WinKalaw Font.
 
So you better check out the winMyanmar System.
 
Click below to get the full keyboard layout for mm font.
 
 
Note : Those RED Colored are only for Version 4 or Lagacy Windows Version 3.x.
 
Exp : The Ctrl+Alt / Ctrl+Alt+Shift key combinations didn't work since Windows 95 until Windows XP. Later on Microsoft move to UNICODE which enable specific character mapping.
 
However we didn't use UNICODE in this forum.You may wonder why we (Newly Created Forum) don't use UNICODE. Because
 
1. We don't know which one is Actual Standard. ( bite me .. I still dunno which is the IDEAL one and is everybody agree with that ? )
 
2. Sometime myanmar UNICODE fonts didn't work well with Opera Browser and sometime Microsoft Internet Explorer and nobody fully grantee about the compatiblity issue.
 
3. Those lousy font rendering will make us remember the old days, DOS version myanmar fonts for Word Perfect.
 
4. If we choose MyaZedi, Some ppl will complaint why we dun use ZawGyi and also what about PonNya and there are still lots of them out there. check out this google search result.
 
5. Never seen a UNICODE font as much as clear and beautiful like this WinKalaw ( Credit to SuperNova who modified this font from original WinKalaw )
 
6. Most of the members comes from BaganNET Forum which use WinKalaw. So they will be easy to migrate here.
 
7. There are lots of members who don't have technical knowledge to perform the self-installation of UNICODE font & keyboard helper/layout software. Some organisation didn't allow those kinda add-on installation and some use from cybercafe.
 
Kalvin
 
Note : I just want to tell why we don't use UNICODE as knowledge. If somebody might ask a question about this .. maybe I can point this post.

Published by Kalvin on at 5:52 PM.

My Newest Sig
 
 
b,folrS rar;ayr,fh ajymcsifaevdkU udk,fhbmomajymvdkufygOD;r,f
'DyHkrSm ygwJh Symbol u Ankh Symbol jzpfygw,f/ olu Life odkU &Sifoefjcif;udk udk,fpm;jyKygw,f/
 
Expecto Patronum qdkwm Patronus Charm jzpfygw,f/ yg;pyfu &Gwfqdk&wJh Incantation jzpfygw,f/
 
&Sifoefjcif; edrdwfyHk .. rdk;MudK;rkefwdkif;awGeJU arSmifrJaewJhaumif;uif .. nmbufu a&Ta&mifvTrf;wJhtvif;eJU arQmfvifhjcif;&JU toHawG jzpfygw,f/

Published by Kalvin on at 5:50 PM.

'DaeU North Point qdkwJh Shopping Mall udka&mufcJhw,f/ roGm;cif tdrfuxGufawmh vuf&SdpD;aewJh Aerosoft zdeyfu tawmfav; &GJaewmuae .. atmufcif;rSmxnfhxm;wJh Steel tpav;wpawmif xGufvmjyD; ajcz0g;rSm vmaxmufaejyD/

'geJU ydkufqHtdwfyg;yg;av;udk azgif;azgif;av;jzpfatmif jcaoFhawGxyfjznfhjyD; csDwufMuygava&m/ 0if vdkUa&;jyD; jrSm;jyxm;wJh taygufusOf;xJu 0ifcsoGm;awmh yxrqHk;jrif&wm yDygyHk;awG av;ig;ckeJU rD;pufMuD;wvHk;ygyJ/ auGUwckausmfawmh awGUwm trdIufyHk/ 'DvdkeJU Shopping Mall xJudk0ifa&m/

xHk;pHtwdkif; Security u olUvufxJu tjym;acsmif;MuD;eJU wwDwDvkyfwmayghav/ tdyfo,fvmrdwJhvlu tdyfzGifhjy bmnmaygh/

Mall xJa&mufawmh AdkufuqmjyD/ 0,fpm;r,fqdkawmh a&mufzl;wJhabmf'gu ydkufqHeJU0,f&wmr[kwfbl;/ Deposit ay;jyD; Smart Card wck,l/ jyD;awmh ydkufqHay;jyD; tJ'D Card xJudk Credit xnfh/ jyD;rS qdkifawGqD,loGm;jyD; 0,fpm;/ qdkif10qdkifavmuf&Sdr,f/ qdkifwkdif;rSm tJ'D Card Reader av;awGeJUaygh/ pm;csifwmajym .. rSm .. udk,fwdkif,l ..jyD;&if Card uav;ay;jyD; pufxJxnfh b,favmufusefao;w,fqdkwmajym/

pm;p&mawG rSm&if; ravmufawmhvdkU aemufwcg Credit xyfoGm;0,f/ pm;jyD;oGm;awmh Card jyefoGm;ay;/ ydkwJh ydkufqH&,f Deposit eJUtwl Bill av;wapmifxkwfay;vdkufw,f/ ( bmhaMumifh 'DvdkvkyfovJ pOf;pm;vdkUrwwfyg/ tJ'DaumifwmrS Staff 5 a,mufxufru awGUygw,f/ Why ? )

Smart Card udk bmvdkUoHk;wmvJ .. ydkufqHudkifvdkuf tpm;taomufukdifvdkufqdk&if npfygwfrSmpdk;vdkUvm;/ wqdkifcsif;pD&JU a&mif;&wJh aiGtay:rSm &mcdkifEIef;eJU ydkufqH,lvdkUvm;/ qdkifawGuawmh ydkif&SifwOD;wnf;ydkifwm rjzpfEdkifygbl;/ qdwfOD;aPSmufeJU csygwD pm;vdkUaumif;w,f/ 0ufom;'kwfxdk; t&rf;csm/ Dimsum qdkifu teHUu xGufaeawmh Hall xJ0ifcgpu wrsKd;MuD;jzpf ..../

xm;ygawmh .. tJ'geJU pm;jyD;awmh aps;0,fwJhtxJ0ifMua&m .. bm&,fr[kwfbl; ra&mufzl;vdkU avsmufMunfhwm/ w&kwfuvmwJh ZD;oD;udk pm&Guf2xyfyvwfpwpf wxyfxkyfxm;wJh txkyfwxkyf&,f? bJaygif;xkyf&,f 0,fvm;jzpfw,f/ aemufawmh aq;aumifwmrSm V-Rohto 0,fjzpfw,f/

zdeyfawGu tay:xyfrSmqdkawmh tay:xyfudkwufoGm;Munhfw,f/ usm;pD;zdeyfawGudk pifay:rSmwifxm;ayr,fh a&G;p&m 'DZdkif;odyfr&Sdbl;/ Brand awGuvnf; oHk;av;rsKd;yJ&Sdw,f/ rdef;uav;zdeyfawGuawmh eJeJydkrsm;w,f/ tJ'Dbufquf&SifrSm oHk;av;a,mufavmuf zdeyfprf;pD;aeMuayr,fh .. 'Dbuf a,musfm;pD;zdeyfbufrSmawmh jyr,fhvlawmif r&Sdbl;/

pdwfysufvufysufeJU ( 0,fcsifp&mvJ wckrS r&Sdbl;av/ ) Steel tpxGufaewJh zdeyfyJ qufpD;jyD; Mall xJuae tjyifjyefxGufvdkufw,f/ zdeyfawmh 0,frSjzpfawmhr,f/ 'DtcsdefusrS Dagon Center oGm;vJrSDrSmr[kwfawmhbl;/ vuf&SdpD;aewmuvnf; qufjyD; rpD;csifawmhbl;/ ajcz0g;udk pl;pjyKaejyD/ aysmufoGm;wJh Aerosoft zdeyfaemufw&H ( Scholl pwkdif )udk bmrqdkifnmrqdkif owd&aerdw,f/

a*:ypönf;awGa&mif;wJhqdkifa&mufawmh zdeyftcsKdUawGUw,f/ a'gufwmrmwifwJh 7aomif;ausmfwJh .. oabmusayr,fh zdeyfu rmvkdufwm/ aps;uawmh udk,frwwfEdkifwJhaps;yJ/ csxm;cJh&w,f/ wjcm; Brand awG&Sdayr,fh pD;MunfhzdkU&m Size r&Sdbl;/ Teva w&HxyfawGUw,f udk,fhqdk'fyJ 'gayr,fh pD;Munfhvdkufawmh udk,fhyHkudk,fjyefMunfhjyD; aomufnifuwfoGm;w,f/ aomif;ajcmufaxmifwJh rqdk;bl;/ tJ'DtcsdefrSm tv,fwef;rSm wifxm;wJh zdeyfawGMunfhMunfhyghvm;qdkawmh Gianni Versace awGjzpfaew,f/ wcgrS tJ'D Brand rSm usaemfeJU awmfwm tqifajywmr&SdcJhzl;bl;/ aemufqHk;w&HyJqdkjyD; pGyfMunfhvdkufw,f/ uGufwdyJ/

aemufxyfvJ r&Sdawmhbl; .. aemufaeUrSm wjcm;oGm;0,fr,fqdk&ifvnf; .. jrdKUygwfjyD;&Sm&awmhr,f .. zdeyftydkw&H0,fxm;usifh&Sd&ufom;eJU raysmufpzl; zdeyfaysmufvdkU tydkr&SdwJhtcsdefqdkawmh tJ'D[mudkyJ 0,fvmcJhawmhw,f/ tJovdkeJU Gianni Versace Brand Sandals vdkUac:MuwJh uGif;xkd;zdeyfw&H0,fvmjzpfw,f/ pD;&wm odyfMuD;tqifrajyvSyg/ ajczrdk;vHkwm&,f? atmufcHkrmjyD; atmufcif;El;nHhwm&,faMumifh odyftMudKufMuD;r[kwf ayr,fh *sD;rsm;raebJ ,lcJhygw,f/

Gianni Versace qwJhwHqdyfu zuf&Sif'DZdkifemwHqdyfjzpfayr,fh 'Daps;eJUqdk&ifawmh ,dk;',m;^w&kwf avmufyJjzpfr,fxifygw,f/ 'gayr,fh om;a&zdeyfqdkawmh a&pdk&ifawmh eHr,fxifw,f/ rdk;wGif;pD;zdkU Rubber zdeyfw&Hxyf0,fOD;rS/

qifMu,fjrif;Mu,fvdk &mbmzdeyf0,fvdkuf&if .. tdrfvmwJh b,fol,lpD;oGm;rSef;udk rodbl; .. zdeyfawmif ryGef;ao;bl; aysmufwmyJ/ ,dk;',m;uvmwJh aygaygyJyJqdk'fMuD;MuD; uGif;xdk;zdeyfrsm;a&mif;wJh qdkif odw,fqdk&if ajymjyyg/ rdk;xJpD;zdkU aemufw&Htydk0,fxm;&OD;r,f/

Published by Kalvin on at 5:43 PM.

rruf&ao;wJh tdyfrufwck

tcsdefu nDtudkrodwodtcsdef/ em&DudkiHkUMunfhvdkufw,f/ 'gayr,fh b,fESem&DvJqdkwm rodbl;jzpfaew,f/ b,fodrvJ .. em&DrS rygwfwm/ olUemrnfu u,fvfAif ... ,dkifwdkifwdkifeJU vrf;avsmufvmw,f/ em&Dygwfxm;vJ jrif&rSmrS r[kwfwm/ vrf;rD;awGysufwJhnyJ/ 'gawG pOf;pm;rdawmh em&Dvnf; rodcsifawmhbl;/ &moDvnf; rnSdcsifawmhbl;/ &moDrod yef;udkMunfhwJh/ ighab;rSm yGifhaewmqdkvdkU xDonfzGifhxm;wJh taygpm;uufqufeJU bD,mqdkifu xD;awGyJ &Sdw,f/

rl;vmw,fvdkU rxifygeJU .. pmar;yGJjyD;vdkU taysmfvGefjyD; aumifwmpx&dkufoGm;aqmhwm yGJ200 avmufqufoGm;vdkU rsuf&dk;awGudkufaevdkUyg/ oGm;aqmhwJhqdkifemrnfu zGwfvdkU bmomjyef&r,fh t*FvdyfemrnfyJ/ vef'efwvdyfudk zGgvdkuf&Idufvdkuf&if; ....... pdwfxJrSm wdk;wdk;av; a&&Gwfaerdw,f/ pdwfxJyJ us,fus,f&Gwfawmh bmjzpfrSmvJ rajymMuygeJU .. usaemfhhpdwfxJrSmawmif usaemf olrsm;Mum;rSmpdk;vdkU wdk;wdk;av;yJ &Gwf&wmyg/

qifpG,feef;awmfrSm pHpm;wJh vrif;orD;a& .... wu,fqdk uGefu&pfeef;awmfrSm pHpm;wJh aumifrav;a&ayghAsm .. uAsmuvnf; qefcsifao;wm/ ighvdk tnMwudk pdwfr0ifpm;wmudk rajymvdkygbl;/ ighaMumifh a&TrsufESmndI;&wmyJ 0rf;enf;rdwmyg/ igh&if2jcrf; jAef;jAef;uGJjyvdkufcsifyg&JU .. ( tvum;ajymwmaemf wu,fvmrvkyfeJU )

ighb0u tajcrJhtaerJhyguGm/ ynmr&Sd? ydkufqHr&Sd? tvkyfr&Sd .. bmrS r&SdwJh tcGHyg/ 'gayr,fh tJ'DtcGHxJrSm rif;udk cspfzdkU tonf;ESvHk; wck&Sdaew,f/ topfawmhr[kwfygbl;/ igydkifqdkifwJh t&mtawmfrsm;rsm;vdkyJ cyfEGrf;EGrf; *Gwfpufuef;[rf; tonf;ESvHk;wckyg/ ( tm;yg; ajymif&Sif; rif;ydkifw,fuGm/ arar 'Dpmudk vmrzwfygeJU Zmwfematmifa&;aevdkU zwf&if;eJU ararusaemhudk tdrfay:u wu,fuefcscsifpdwfaygufrSmpdk;vdkUyg/ ) zufMurf;wpfvdyfawmif vufMum;rnSyfEdkifwJhb0 ... rif;odrSmr[kwfygbl;/ zufMurf;aomuf&if vnfyif;emvdkU pD;u&ufyJ aomufaew,fqdkwm/ t&ufjzLwvHk;awmif raomufEdkifwJh ig .. 'Dtwdkif;ae&ifawmif &moDOwku ylaewm t&ufaomuf&if aorSmaygh [myJ[myJ[myJ

bD,mqdkif ... ... a&SUrSm uefvrf;xJu tdkifwD vbuf&nfqdkifab;u pnfbD,mqdkif/ tdwfxJrSm jcaoFhb,fESaumif&SdvJ ppfMunfhvkdufw,f/ [m; q,fhav;ig;ajcmufaumifxuf renf;ygvm;/ 'gqdk qdkufbmuaz;ay:wufMunhf&if uzdk;om;eJU ubGwfZf wa,mufa,mufawmh &SdaerSmyJ/ vmxm; .. ateufay:udk wufMunfhprf;r,f .. [Jvdk ubGwfZf/ cifAsm; o&ZfpfrSm aumfzDraomufcsifbl;vm;/ u,fvfAif wdkufr,fqdk&if aumif;om;yJ/ ( tawmf a&SmfwJhvlMuD; pum;udk wcgwnf; tydwfajymvTwfw,f/ ) vmAsm .. atmufqif;MupdkU/ atmufa&mufrS vrf;50 bD,mqdkifac:oGm;vJ bmta&;vJ/ teJqHk; MuufajcaxmufpGyfjyKwfeJUawmh rQm;vdkU&wmyJ/ 'grSr[kwf udka*sa&mufaew,fvdkU nmajymjyD; bD,mqdkifoGm;xdkifvJ &wmyJ/ ta[;a[;/

'dvdkeJU vrf;50u MuufajcaxmufpGyfjyKwfqdkifudka&mufoGm;w,f/ a[hu,fvfAif rif;ajymawmh o&Zfpfqdk .. usaemfcifAsm; iSg;aewJh ewforD;awGeJU ewfqdk;rsm; qdkwJhpmtkyfygvmw,fAs/ jyD;awmh a&mh'DrSm cnm;pD'DawG zkefawmifwufaejyD/ ydkufqHr&wJhtvkyfawGeJU vHk;vnfvdkufaevdkU ,lxm;wm eJeJyg;yg; 1v2vavmufMumoGm;wm aqm'D;ygAsm/

bD,m1*sm;ay;yg/ bD,m 1*sm;rSm b,fEScGufpmygvJ rodbl;/ odzdkUvJ rMudK;pm;bl;/ bD,mqdkwm aomufp&myJ a&wGufwmu qdkif&Siftvkyf/ vlqdkwm udk,fhtvkyfudk,fvkyfwmyJaumif;w,f/ uzdk;om;a&mufvmw,f/ b,fub,fvdkowif;Mum;w,frod/ a[hvl u,fvfAif cifAsm; t&ufwdkuf&rSm aMumufvdkU cifAsm;tdrfudk usKyfvm&if r&Sdbl;vdkUajymcdkif;xm;jyD; ykef;aewmrvm;/ r[kwf&yg uzdk;om;&m .. usaemf wu,ftvkyfrsm;aevdkUyg/ vmAsm bD,maomuf/

ubmMuD;jidrf;csrf;ygapwdkU? aemufwcguzdk;om; pmar;yGJatmifygapwdkU pwJhqkawmif;rsKd;awG rawmif;rdygbl;/ vufxJcGufa&mufwmeJU armhaomufyvdkufwmygyJ/ armifZefqDudk zkef;qufvdkufr,fav/ armifem;vJ raeUn&xm;eJU befaumufujyefa&mufaeowJh/ aeygap .. ac:raeygeJUuGm 'DaumifawG tjrnf;awGavsmufpm;jyD; igwdkUudk rl;jyD;&pfaeygOD;r,f/

aeygOD;u,fvfAif cifAsm; bmvdkU bD,maomufwmvJ ar;yg&ap/ tdkAsm uzdk;om;uvnf; pm;p&mr[kwfvdkU aomuf&wmaygh/ bD,muom csOfpyfokwfuav;? taMumftavSmfav;qdk&ifvnf; usaemfu xrif;eJUwGJpm;&awmhrSmaygh/ usaemfMum;wm tonf;uGJvdkUqdk/ usaemfhtonf; ruGJygbl;Asm/ taumif;MuD;yg/ cifnm;vkyfwmeJU tvum;ae&if; vltxifMuD;aeyghr,f/

uJuJ aomufp&mukefjyD/ cifAsm;wdkUvnf; tdrfvdkaeaewJh qdkufbmuaz;jyefawmh/ usaemfvnf; vGifhvdkufOD;r,f/ yvufazgif;awGudk cyfMurf;Murf;eif;jzwfvmcJhw,f/ vGrf;vdkufwm/ rif;eJUtwlwlrxdkifzl;wJh aumfzDqdkifav;udk vGrf;w,f/ rif;eJUtwlwl ravsmufzl;ao;wJh vrf;rMuD;udk vGrf;w,f/ igwdkUtwlwl roGm;zl;wJh yef;jcHav;udk vGrf;w,f/ igwdkU rMunfhzl;ao;wJh &kyf&Sif&HkMuD;udkawmh owdr&ygbl;/

vGrf;vdkufwm cspfol/ igrif;udk cspfolvdkU ac:vdkU&jyDvm;/ 'grSr[kwfh igh&JUtcspfcH&olvdkU ac:&rvm;/ bD,mqdkifrSm ightdwfxJu ckefxGufoGm;wJh jcaoFhawGudk vGrf;wmxuf tqaygif;rsm;pGm ydkvGrf;aerdw,f/ aumif;uifeJUajrMuD;Mum;rSm tvGrf;awGeJU ignyfaecJhwmMumygjyD/ &nf;pm;rjzpfao;wJh rifhudkvGrf;w,f/ aMomf .. igvGrf;wmawmif toHwdwf vGrf;ae&ygvm;/ r'D*Refa& ighvGrf;aewmudk udk&D;,m;um;awGvdk pmwef;xdk;ay;yg/

xdkaeUu rdk;r&Gmyg/ ylavmifusJawmufaewJh aeylxJu qdkifrSm .. igaumfzDaomufcJhw,f/ igrMudKufwJh aeUvnfpma&mif;wJhqdkifrSm igxkdifcJhw,f/ igh&JU tdyfraysmfaomnrsm;udk [,f&Day:wmeJUarQmcsvdkufw,f/ 'efba&mif;eJU rsufpdrSdwfcJhw,f/ udkwmeJU tdyfrufrufcJhw,f/ rD;tm;rrSefvdkU b,fawmhrSa&rcJwJh pufxJu a&cJa&awG igaomufcJhw,f/ a'gufwmoef;xGef;pmtkyfzwfjyD; rdk;vif;oGm;w,f/ *Ref * a&; u ighudk rm;pfudk ydkUvdkufw,f/ ydpfvifr,m;u rdef;rawGtaMumif;ajymjyw,f/ jroef;wifhu 'kwd,vdifudk bmomjyefw,f/ '*kefwm&m&JU aru a&mrjrdKUu aumifrav;eJU cyfqifqifwlaeovdk cHpm;&w,f/

'DvdkeJU wae&mudk a&mufoGm;w,f/ a&mufzl;w,fvdkU xifwJhwae&myJ/ rif;ukdawGUvdkuf&w,fvdkU xifwmyJ/ jyHK;jyD;pum;ajymaewm jrifcJhovm; rrSwfrdyg/ aumif;uifrSm wdrfwcsKdUajy;aew,f/ rdk;om;awG wufvmjyD/ rdk;a&xJrSm pufbD; odkUr[kwf qdkifu,fpD;csifw,f/ tcspfqdkwm bmvJvdkU rar;ygeJU/ tJ'Dar;cGef;MuD;udk igyJavSmfeJUvJpm;vkdufjyD/ olrsm;awG a&;wmjrifcsif&if yk*Hzdk&rfu tcspfeJUcspfjcif;atmufudkoGm;yg/ ododMuD;eJUaum rodvdkUaum bma&;&rSef;rodvdkUaum ar;aeajymaeMuwJh tJ'Dar;cGef;awG tajzawG trsm;MuD;&Sdw,f/ igodygw,f rif;auseyfr,fh tajzawGr[kwfbl;vdkU/

'dkif,m&D&,f aerif;&,f vrif;&,f wckckajymwm&,f bmrSr[kwfwm&,f trsm;MuD;&Sdw,f/ ighacgif;udk cGJjyD;a&T&SmcsifwJhvlawG&Sdw,f/ ighOD;aPSmufudk wjcrf;avmufjzpfjzpf aMumfpm;csifwJhvlawG&Sdw,f/ ighudk 0ufom;jym;vdk tcsOfeJUwdkUpm;csifolawG&Sdw,f/ acwfa[mif;emZDum;xJuvdk &dkifz,faoewfeJU ypfowfcsifwJhvlawG&Sdw,f/ um;*dwfrSm b,fzufudk ai;aewJhvlawG&Sdw,f/ rkefvmOqdkifrSm wef;pDaewJh ,kefawG&Sdw,f/ tdrfvGrf;aewJh blwm&HkxJuvlawG &Sdw,f/ pdwfvIyf&Sm;jcif;awGeJU qlnHaewJh avqdyfuvlawG&Sdw,f/

rSefwcg;&JU 'DbufrSm ig&Sdw,f/ Mu,fawGvdka<uuswwfatmif ighudkoifay;yg/ zdeyfawGtaMumif; aumfzDrpftaMumif; pydkif0JawGtaMumif; igzwfzl;w,f/ El;nHhwJhcspfjcif;w&m;udk oifMum;ay;yg/ igtdyfrufrufzl;w,f/ 'DtjzpfxJu wcsKdUw0ufudk .. jyD;awmh .. 0dk;w0g; .. rif;udkvm;rodbl; jrifvdkuf&w,f/ pdwfvIyf&Sm;vdkU Edk;vmrdw,f/ igpmar;yGJ rajz&ao;ygvm;/

u,fvfAif

09 ar 2006 reuf 5;21

This is some sorta weird fictioned essay. So please don't blame me if u found ur name in this essay .. it was just coincident.

Published by Kalvin on Wednesday, May 10, 2006 at 3:09 PM.

About Me


Click View Kalvin's Blogger 

Profile
Name : Kalvin Alexander
Occupation : Analyst/Programmer
Location : In Between PC & Books
Hometown : Mandalay
Country : Myanmar
Blogging from : Singapore
Page Loads : free statistics

Search in this BlogXML
Powered by Blogger templates
Powered by

Visit 

W3Schools

NativeMyanmar Forumer
warez-bb Member

Presented by Kalvin