This is the web Diary and I will blog whenever I feel good to blog. I don't know how blogs were classified .. this is just a Personal Diary or my own views upon things happening around me. Most of the Posts in this blog are written in Myanmar (Burma) Native Language, known as Burmese/Myanmarsar (Not Myanmese or Barmen). This blog is composed with Winkalaw Font. I recommend you to get the Winkalaw 3 (modified) from the link below.Download WinKalaw Font Unofficial Version 3 for Better Reading

jra& .. wcgzl;rS rodbJ .. emrnfukd w aewm .. b,fvdkrSawmh oabmrxm;ygeJUAsm/

jroli,fcsif;eJU ygwfoufvdkU jra&vdkU ac:rdwmyg/

 

raeUnu jroli,fcsif;eJU uRefawmf tJ'DqdkifrSm npm pm;jzpfw,f/ wpfOD;arwåm wpfOD;rSm qdkwJh pum;twkdif;yJ jr&,f/

10rdepfxufydkMumatmif csufvdkU r&wJh uRefawmfh npm[m tm;vHk; pm;jyD;cgeD;avmufrS uRefawmfhpm;zdkUa&mufvmw,f/

a&aomufrvm; vmar;wmudk aomufygr,fqdkjyD; ajzvdkufayr,fh jyefcgeD;txd ra&mufvmcJhbl;/

 

odkUayr,fh uRefawmf b,fvdkrS oabmrxm;cJhbl;/ uRefawmfhtaeeJU tJ'Dqdkifu bmudkrS rarQmfvifhbl;av/

npma&m? t&moma&m? 0efaqmifrIa&m uRefawmf bmrS rarQmfvifh rawmifhwcJhwmqdkawmh .. tJ'gawG r&vdkU bmrS rjzpfygbl;/

Mum;xJu jroli,fcsif;uawmh eJeJpdwftaESmuft,SufjzpfoGm;w,fxifw,f/

 

jr&,f tJ'D npmu tcsKdrIefUeJUqDrsm;jyD; [if;&nfu yspfjyD;eJeJiefaew,fuG,f/ bmyJajymajym cspfolqDu a&w0uf 2cgawmif ,laomufvdkufw,f ..

rarQmfvifhjcif;awGeJU cspfjcif;w&m;wcsKdU a&maESme,fzwfjyD; pm;vdkufawmhvJ npm[m pm;vdkU aumif;oGm;wmygyJ/

nbufa&mufawmh jyD;cJhwJhvu 0,fxm;wJh tmvl;aMumf&,f b,fol0,fxm;rSef;rodwJh oli,fcsif;wpfa,muf&JU iSufaysmoD;2vHk;&,fpm;jyD; a&t0aomufvdkufw,fav/


rif;vla&;wJh t&ufaomufwmr[kwfbl; oli,fcsif;aomufwm qdkwJhpum;vdkyJ ..

uRefawmf npm pm;wmr[kwfbl; .. cifrifrIawG? arwåmw&m;awG pm;oHk;cJhwmyg/

yvufazgif;ab;rSmyJ jzpfjzpf pm;aomufqdkifrSmjzpfjzpf vrf;ab;xrif;aMumfjzpfjzpf rmvmig;[if;jzpfjzpf t&om odyfuGmvSr,f rxifyg/

Published by Kalvin on Thursday, August 21, 2008 at 11:18 AM.

a0;;;; a[;;;;; a[;;;;;; ....
 
'D2ygwfpm bmvkyfaevJ qdkwJh Report refae*smqD wifjyD;oGm;jyD/ t&ifqHk; udk,fwm0ef,lxm;wJh Project awGxJu Pending jzpfaewJh Project wpfcku Customer verification apmifhaewmjzpfaMumif;eJU usefwmtm;vHk; wckcsif;pD Deliver vkyfjyD; jzpfaMumif; &Sif;jy&w,f/
 
vuf&Sd in hand Project wpfckomusefawmhaMumif;eJU .. tajctaeudk Progress udk &Sif;jyvdkufawmh 'D 2ygwf? tvkyfvkyf&uf 10 &ufrSm 8&ufcGJ tcsdefay;cJhw,f/ tJ'D 8&ufcGJrSm vGefcJhwJh 8&ufu vkyfcJhorQtm;vHk; 'DaeUvTifhypfjyD; New different approach eJU vkyfaeaMumif;ajymvdkufw,f/ [D[d/
 
bmvdkU t&if approach udk vTifhypfwmvJvdkUar;awmh b,favmufxdvkyfcJhjyD; b,fae&mrSm usqHk;oGm;aMumif; em&D0ufavmuf&Sif;jy&w,f/ ol vkyfapcsifwJh  1st method u feasible rjzpfwmudk t&if&Sif;jy&w,f/ 'kwd,enf;vrf;udk MudK;pm;vdkufwm .. aemufqHk;tqifhem;avmufrSm uyfjyD; wpfaewm 3&uf&SdjyDrdkU  tck pdwfr&SnfawmhwmeJU vTifhypfjyD; 3rd way udk taumiftxnfaz:aeaMumif;ajymjzpfw,f/
 
wu,fawmh 2nd way u Dead end jzpfaewm 5&uf&SdjyD/ r&ru jznfaewm 'DaeUawmh vufavsmhvdkufjyD/ oluawmh 2nd approach udk odyfoabmusjyD; tckvkyfaewJh 3rd way udk odyfrMudKufcsifbl;/ tckvnf;  oltcsdef&oavmuf tJ'D 2nd approach &JU udk,fusqHk;oGm;wJh deadend udk rauseyfvdkU oludk,fwkdif Research vkyfay;r,fqdkyJ ... [D[d/ vkyfaygh/ rwm;ygbl;/ acgif;rmwm 5&ufavmufqdk  awmfa&maygh .. r[kwf&if udk,frmefwuforQ Customer eJU Management aemif*sdefyav;ae&OD;r,f/
 
bmyJajymajym 'D2ygwfpvHk; acgif;ay:ydaewJh [mMuD; ayghoGm;jyD/ aemufwpfygwftwGuf vkyfp&m tvkyfvJ &jyD/ b,f Approach eJUvkyfvkyf aemufqHk;awmh udk,fyJvkyf&wmyJ/ jrefjrefrjyD;&if udk,fyJ acgif;usdef;&rSmyJ/ awmfao;wmaygh a&Al;aygufwmrvdkcsifbl; a&ygwmyJvdkcsifw,fqdkwJh vlrsKd;r[kwfbJ .. em;vnfrI tjynfh&SdwJh refae*smrsKd;&xm;vdkU ........

Published by Kalvin on Friday, August 08, 2008 at 2:56 PM.

About Me


Click View Kalvin's Blogger 

Profile
Name : Kalvin Alexander
Occupation : Analyst/Programmer
Location : In Between PC & Books
Hometown : Mandalay
Country : Myanmar
Blogging from : Singapore
Page Loads : free statistics

Search in this BlogXML
Powered by Blogger templates
Powered by

Visit 

W3Schools

NativeMyanmar Forumer
warez-bb Member

Presented by Kalvin