This is the web Diary and I will blog whenever I feel good to blog. I don't know how blogs were classified .. this is just a Personal Diary or my own views upon things happening around me. Most of the Posts in this blog are written in Myanmar (Burma) Native Language, known as Burmese/Myanmarsar (Not Myanmese or Barmen). This blog is composed with Winkalaw Font. I recommend you to get the Winkalaw 3 (modified) from the link below.Download WinKalaw Font Unofficial Version 3 for Better Reading

'D&ufydkif; rD;ysufwmeJU tjyifxGufwmrsm;wmeJU tGefvdkif;rSmyJ vkyfp&mawGrsm;aewm&,f .. tifwmeuf a'gif;oa,mifa,mifjzpfaewmawG tm;vHk;pkaygif;jyD; bavmh*fbufudk ajcOD;rvSnfhEdkifcJhbl;/
udk&D;,m; Zmwfvrf;wGJ 'DAGD'Dav;awG aps;aygaygeJU0,fxm;wmawmifrS rMunfhtm;bl;/ w&kwfwef;uawmh a&mufjrJ? bHkausmif;ab;u qefjyKwfeJU bJom;okwf? tjrpfokwfuawmh pm;jzpfjrJyg/
vlu 0oxuf0vmwm&,f? tqDwuf? aoG;wdk;jzpfaewm&,f? 0ufom;wkwfxdk;qdkifawG uGmvwDnHhoGm;wmaMumifh 'DESpfydkif;rSm wkwfxdk;odyfrpm;jzpfbl;/ vrf;20u aumfaMumfvJ t&ifavmuf pm;raumif;awmhbl;/ bdwfarmifwdwf uwfaMu;udkufvJ t&ifavmuf rpm;jzpfawmhbl;/
t&ifuqdk vHk;0eD;yg raomufwJh bD,mudk 2006 rSm tMudrftawmfrsm;rsm; aomufjzpfcJhovdk t&ufodyfMudKufvdkU bD,mrkef;wJh uRefawmf[m tckawmh t&ufraomufcsifvdkU bD,mudk t&omcHwwfaejyefjyD/ bmrqdkifnmrqkdif vef'efu 950^1000 aps;jzpfaejyefjyD/
tif;,m;vrf;xdyfu oli,fcsif;rsm; bD,mqdkifu *Hk;xdkif;csufav;u owd&csifp&m? r*FvmygvdkU qdkvdkwJh tdrfarG;taumifyavmifqdkifab;u qefjyKwfqdkifuvJ t&om&SdwJh qefjyKwf+bJOtief+bmnmo&um twGJvdkuf a&mif;w,fqdkwm od&wm aemufusaeygyaum/
'DESpfxJrS zGifhwJh aysmfaysmfyg;yg;qdkwJh tif;,m;vrf;xJu acgufqGJqdkifu cGufMuD;MuD; aumfzDudk cPcPaomufjzpfcJhovdk? ZdkifzgqdkwJh bmemrnfrSef;rodwJhqdkifu vufzuf&nfudk MudKufwwfrdaecJhjyefaygh/
2005 eJU 2006 rSm xl;jcm;wmqdkvdkU 'Dtpm;taomuf topftqef;awG pm;jzpfwmyJ xl;qef;wmyJ/ t&ifu acgufqGJjyKwfaomufjyD; aumfzDrpfeJU nOfheufcJh&oltzdkU 'Dvdk [dk[dk'D'D vrf;ovm;jyD; tpm;av;awG pm;jzpfwm txl;tqef;aygh/ 
usefwmuawmh xHk;pHtwdkif; reuftdyf? naex tpmpm;? tGefvdkif;wuf? zkef;ajym? b,fawmhrS rukefawmhwJh pmar;yGJawGudk ysif;vdkuf aysmfvdkuf tm;wufvdkuf jiD;aiGUvdkufeJU jzwfoef;aejzpfawmhwmyJ/ tckvJ b,folrS r,lMuwJh  a'wmabhpf qdkwmudk vkyfaejzpfjyefjyD/ 0goemeJU tvkyf b,f'if;u b,f'if;xuf omr,fqdkwmawmh 2007 u tqHk;tjzwfay;r,f xify/
'DaeU 'DZifbm 31&ufqdkawmh 2006 &JU aemufqHk;aeUpGJav;wpfckaygh/ reufjzefupjyD; 2007 jzpfjyDaygh ... 2006 wpfckvHk; b,fvdk ukefqHk;cJhovJ jyefawG;rdw,f ... udk,fjzpfcsifwmawG jzpfcJh&ovdk rarQmfvifhcJhrdwmawGawmif &&SdcJh&w,f/
aMomf .. 2007 awmifrp&ao;bl; 2008tukefxd yvefawG qGJjyD;aerdjyefjyD/ t&ifu vTifhypfxm;wmav;awG jyefaumuf&wmrsKd;awmh r[kwfbJ .. topftopfawG &SmazGawGU&Sdaerdwmaygh/ uJygav .. 2007 wifrubl; 2008 a& .. 5ESpfavmuf jzpfuwwfqef; oGm;aecJhwJhig yvefawG bmawGnmawGeJU vmjyDa[h ... aemufxyf em&D 20avmufqdk rif;eJUig awGUjyDayghuGm ...../
2006 a& ... wmhwm .. ... .... .....

Published by Kalvin on Sunday, December 31, 2006 at 6:49 AM.

naeu tjyifu jyefvm&if; pD;u&ufukefawmhrSmrdkUvdkU 0,faeusqdkifrSm 0if0,fw,f/ vef'efwpfAl;udk 900 wJh/ raeUnu qdkifawGydwfukefvdkU wpfAl; wpfaxmifeJU pwdk;qdkifrSm 0,fcJh&wmudk trSwf&rdjyD; udk,f0,faeusqdkifu aps;oufom^aps;rSef ygovm;vdkU 0rf;omrdw,f/
 
aq;vdyf0,fae&if;rSm qkdif&Siftzdk;MuD;u ighwl rmvfbdk&dkajymif;aomufygvm;vdkU ajymw,f/ bmvdkUvJvdkU ar;awmh aps;twlwlyJ wpfAl; 900 yJwJh/ 'geJUyJ vef'efwpfAl;eJU rmvfbdk&dk 3Al;0,fjzpfoGm;w,f/ atmufvrf;u 0ifwmawG xifwmyJ/ vwfyghrvm;vdkU ar;awmh .. csufcsif;azgufaomufMunfhav .. tmrcHygw,fvdkUajymw,f/
tdrfusawmhazgufaomufMunfhawmh vwfygw,f/
 
vwfvwfqwfqwf rm*vdkwdkaygh ..... &efukefa&mufpwkef;u yef;qdk;wef;rSm wpfAl;udk wpf&mhtpdwfyJ ay;&wm owd&rdw,f/ odkUayr,fh 'D900wef rm*vdkwdku vwfawmhvwfyg&JU .. pD;wD;rwfu 1700wef rm*vdkwdkavmuf aomufvdkUraumif;bl; .. zG,fw,fw,feJU/
 
t&ifwkef;u atmufvrf;u 0ifwJh rmbdk&dkawGvdk rvwfwmvJ r[kwfbl;/ aomufaeusvef'efavmuf aomufvdkU raumif;wmawmh trSefyJ/ [dk;t&ifwkef;u vef'ef paomufumpuvdk pyfzsif;zsif;eJU cyfpl;pl;MuD;jzpfaewm qdk;w,f/

Published by Kalvin on Saturday, December 16, 2006 at 11:52 AM.

Question by mgtout
I wanna know what is Entity Intigrity and Referencial Intigrity, please.

Possible Answer

tvG,fqHk; ajym&&if Entity Integrity qdkwm NRC Number eJU wlw,f/ 

 1. NRC Data awGtwGuf xm;r,fh NRC Table rSm NRC Number awGu Unique jzpf&r,f/ Table wpfckwnf;rSm Same NRC Number eJU Row 2 ck r&Sd&bl;/
 2. NRC Number qdkwmudk Primary Key tjzpf toHk;jyK&r,f/
 3. NRC Number qdkwm Null vJrjzpf&bl;/

SQL rSm Not Null Unique qdkjyD; ajymMuw,f/ rsm;aomtm;jzifh tJ'D Column udk Primary Key tjzpfoHk;Muw,f/ Entity Integrity qdkwm Single Table xJrSm Duplicate Row awGr&Sdatmif Enforce vkyfay;wJh pepfudkqdkvdkwmjzpfw,f/

tcsKdUaom Table awGrSm Entity Integrity Enforce vkyfzdkUtwGuf Single Column eJU rvkHavmuf&if Multiple Column udk oHk;jyD; Combine Key taeeJU oHk;Muw,f/

Primary Key r&Sd&if bmjzpfrvJ vdkU tcsKdUtcsKdUawG ar;zl;Muw,f/ Table wpfckwnf;oHk;r,fhvltwGuf qdk&ifawmif Duplicate Row awG &SdvmzdkU Possibility awG&Sdvm&if Validation vkyfzdkU Code awG ydka&;&awmhr,f/ RDBMS udk ckdif;vdkuf&if Code a&;&oufomoGm;r,f/ Row awG rsm;vm&if Index vkyfay;vdkU&r,f/ Multiple Table awGeJU csdwfquftoHk;jyKr,fqdk&if ydkjyD;awmh vG,fuljrefqefvmr,f/ Single Table Database r[kwfbl;qdk&if Primary Key r&Sdwmu Exploit awG Duplication awGudk tvdktavsmuf umuG,fjyD;om;jzpfoGm;r,f/

 

Referencial Integrity qdkwmuawmh Foreign Key eJUygwfoufwJh Integrity yg/ 

( Parent & Child Tables ) rdbeJU om;orD;udk csdwfqufay;xm;wJh Link udk Enforce vkyfay;wmygyJ/ Oyrm Voucher Header & Voucher Detail Table 2 ckudk pOf;pm;Munfhr,fqdk&if

Voucher Number wpfckrSm Item awG wpfckxufru&SdvmEdkifw,f/ ( 1 Row in Parent Table related to >=1 Rows from Child Table ) It's representing One to Many Relationship in Data Model.

Link vkyfr,fh Field u Parent Table &JU Primary Key jzpf&r,f/ Child Table rSm olUudk,fydkif Primary Key &Sd&r,f/

Oyrm/   / Voucher No 1. rSm Item 10 ckyg&if tJ'D Item 10 ckpvHk;u Voucher No 1. eJUyJ oufqdkifw,fvdkU od&atmif Voucher Detail Table rSm Voucher Number udk Foreign Key taeeJU oHk;&w,f/ 'grS Voucher Detail Table xJu Row awG[m b,f Voucher eJU ygwfoufovJqdkwm od&r,f/

Referencial Integrity u tJ'D Link udk Enforce vkyfw,f/ tMurf;zsif;ajym&if Parent Table u Voucher No 1 qdkwJh Row udkzsufvdkuf&if Child Table u Voucher 1 eJUygwfoufwJh Row 10 cku t"dyg,frJhoGm;vdrfhr,f/

SQL rSm Referencial Integrity udk Enforce vkyfwJhenf; 3enf;&Sdw,f/

On Delete Restrict ~ txufyg udpö&yfvdkrsKd;rSm 'Denf;udk oHk;w,f/ Child Table rSm oufqdkif&m Row awG&Sdae&if Parent Table u Row udk zsufcGifhray;bl;/

On Delete Cascade ~ Parent Table u Row wpfckudk zsufvdkuf&if oufqdkif&m Child Table u Reference vkyfxm;orQ Row awG tm;vHk;udk Auto zsufay;w,f/ ( tcsKdUaom RDBMS awGu 'Dpepfudk Support rvkyfbl;vdkU zwfzl;w,f/ tJovdkjzpfae&if Parent Table u Row udk zsufwJhae&mrSm Before Delete ae&mrSm Trigger a&;jyD;awmh Child Rows in Child Table awGudk t&if zsuf&w,f/ )

On Delete Set Null ~ 'Denf;u tcsKdUaom Case awGtwGuf Developer udk vkyfydkifcGifh ay;xm;&HkoufoufygyJ/ Referencial Integrity udk tjynfht0 r&EdkifwJhtajctaeeJU Developer &JU udk,fydkif Design/System eJU Referencial Integrity udk xdef;csKyfr,fhtcsdefrsKd;awGrSm toHk;0ifw,f/

Published by Kalvin on at 11:46 AM.

raeUu pjyD;awmh uRefawmfaewJh &yfuGufrSm rD;ay;wmajymif;oGm;w,f/
tck reuf5em&Duae 11em&D rD;vmr,f/
reuf 11em&Duae n11 txd rD;ysufr,f/
n11 uae reuf 5 txd rD;jyefvmr,f/
.... pojzifh 6em&Dvm 12em&Dysuf tpDtpOftopfeJU rD;ay;r,fwJh/
3&uf 72em&DtwGif;rSm 24em&D rD;vmr,f/
bmyJajymajym ..
vQyfppfrD;qdkwm r&SdwJh vlawGxufomw,f/
vQyfppfrD;qkdwm w&ufw&uf cPav;omjrifvdkuf&wJhvlawGxufomw,f/
vQyfppfrD;qdkwm c&rf;csOfoD;avmufyJ vif;wJhae&mxuf omw,f/
bmyJajymajym ...
'Dv rDwmc oufomr,f/ uGefysLwm odyfroHk;&awmhwJhtwGuf bmrSrvkyfjzpfwJh tcsdefydkawG trsm;MuD;xGufvmr,f/ zwf&r,fh pmawGu pmtkyftaeeJU r&SdbJ tD;bGwfcfawGyJ &SdvdkU pmzwf&vdkU yifyef;wmvJ oufomoGm;r,f/ tifwmeuf oHk;wJhvleJvmvdkU aumfeuf&Sifaumif;oGm;r,f/ rD;acsmif;awG? rD;oD;awG? pufawG odyfrzGifh&vdkU wm&SnftoHk;cHaumif; cHvdrfhr,f/
vdkU ... xifwmyJ ...

Published by Kalvin on Thursday, December 14, 2006 at 6:00 AM.

I made it .. I passed 70-300 with excet 700 Pts ( Pass score is 700 out of 1000 ). Now I'm certifed MCSD.Net ...
I will move to MCDBA .. hehehe .. already half-way there .. only 2 more exams left for that.
 
Thanks a lot of ppl ( some of them are unknown )
 • My mom and dad ~ Allowing me to do things in my way and supported me all the time.
 • eugeentay ~ Being more than a true friend & supporting me as much as he can
 • Ko Zaw Moe ~ Sharing with his study guides for 70-300 and support
 • Apex ~ Introducing me with the examEngines
 • Projectw site & Members ~ Giving me guidence to better ExamEngine & Study Materials
 • examcollection ~ Sharing exam resource files
 • RedRose ~ Giving Endless supports with love at all time
 • Forum Friends ~ Well wishing and moral supports
Kalvin

Published by Kalvin on Monday, December 11, 2006 at 7:54 PM.

Exam Today !!!!!!
The most notorious 70-300 ... eeek!
I'm not freaking out but a bit uneasy to take the final step.
This is the Last Exam for MCSD.Net ... Final Step for the Cert.
Well I'm doin' what all I can do best ( well almost best .. hee )
I'm almost ready for it .. anyway .. hope it goes well.
 
Wish me luck.

Published by Kalvin on at 8:40 AM.

bmawG pdwfylaerSmvJ .. bmawGudk awG;ylaerSmvJ/ rawGUcsifvdkUyJjzpfjzpf? rawGUtm;vdkUyJjzpfjzpf .. rawGUjzpfwJhvlawG trsm;MuD;yg/
wcgwav ta0;MuD;udk arQmfMunfh&if;eJU eD;eD;em;em;rSm &SdaewmawGudk wefzdk;rxm;rdwwfbJ jzpfwwfw,f/ vufxJ&Sdaewmav;udkyJ pOf;pm;wmydkaumif;r,f/ vuf&Sd &SdaewmeJUyJ aysmfwwfatmifMudK;pm;oifhw,f/ 
EdkUrdkUqdk acgif;awGav;jyD; &ifawGjynfhvmvdrhfr,f/ reufjzefqdkwm 'DaeUjyD;rS a&mufr,fh tcsdefwpfckyg/ reufjzefrSmvJ reufjzefqdkwm &SdaeOD;rSmyJ/
'DaeUudk cHpm;r,fhtpm; reufjzefawGtwGuf ylyifaewJhvlwpfa,muf[m reufjzefqdkwm r&Sdbl;vdkU cyfwHk;wHk;awG;wJhvlwpfa,mufavmufawmif pdwfcsrf;omrSmr[kwfbl;/
MudKufonfjzpfap^rMudKufonfjzpfap reufjzefawGuawmh &SdaeOD;rSmyJ/ ajymif;vJjcif;u tjrJrSefuefwJh opömw&m;vdkU ajymMuovdkyJ/ 'DaeU&SdaewJhvlawG reufjzefrSm a0;oGm;aumif;a0;oGm;Ekdifovdk .. 'DaeUr&SdwJhvlawG reufjzefrSm a&mufvmaumif; a&mufvm vdrfhr,fayg/
ta0;MuD;u awmtkyfudk vGrf;wwfovdk teD;em;u tyifav;awG pdrf;aewmudk  MunfEl;Munfhprf;yg/ reufcif;rSm aejcnfeJUtwl jrufcif;wpfcif;rSm jzwfwdkufvmwJh avEkat;udk cHpm;Munfhprf;yg/ vGrf;aewmxuf arQmfvifhaewmu ydkoufom&m&rvm; ...../
u,fvfAif

Published by Kalvin on Sunday, December 10, 2006 at 12:59 AM.

wcgw&HrSm [moudk cGJjcrf;pdwfjzmvdkuf&if r&D&awmhbl;/

wcgw&HrSm [moudk tao;pdwfajz&Sif;ae&if r&D&awmhbl;/

wcgw&HrSm [moudk [movdkU rjrifwwfwJholawGaMumifh [moawG ysufpD;ukefw,f/

Published by Kalvin on Friday, December 08, 2006 at 7:02 AM.

Visual Studio 2003 ( dotnet framework 1.1 ) udk oHk;aewmMumjyD/ VS 2005 Beta xGufawmh oli,fcsif;u Download vkyfay;jyD;awmh ydkUay;w,f/ odkUayr,fh Install rvkyfjzpfbl;/ Express Edition xGufawmh aemufwa,mufu vufaqmifay;jyefw,f/ Install vkyfawmh XP Service Pack 2 awmif;w,f/
uRefawmfoHk;aewmu XP SP1 av/ 'DvdkeJUyJ .. rvkyfjzpfjyefbl;/ SP2 Download vkyf&rSm ysif;wmvJ ygwmaygh/ 'DvdkeJU &ufawGa&TUvmvdkufwm ... raeUurSyJ tm;vHk; tqifajypGmeJU Install vkyfjzpfawmhw,f/
tJ'Drwdkifcifuawmh yxrqHk; ICT Park xJu Installer DVD 0,fvmw,f/ Install vkyfawmh File tcsKdUysufaevdkU Installation Fail jzpfoGm;w,f/ 'geJU Beta yJ oHk;r,fuGmqdkawmh Expired jzpfaejyD/ uJ .. b,fvdkyJ jzpfjzpf tvum;&wJh Express Edition yJ oHk;awmhr,fqdkawmh SP2 awmif;a&m/ 'geJU SP2 Download vkyfwm wnukefoGm;w,f/ SP2 wifwmaemufwnaygh/
aemufaeU jrdKUxJa&mufawmh National CD eJU CD World u Different VS 2005 Installer DVD 2csyf0,fvmjzpfw,f/ CD World u 0,fvmwJh Installer u Installation Fail jzpfw,f/ 'geJU aemufqHk; usnfqef National CD u Installer eJUusrS yGJjyD;awmhw,f/ Professional Edition yg/
Installation vkyfawmh ZoneAlarm u Alert awG wufvmw,f? Internet udk csdwfzdkU wcsdefvHk;MudK;pm;aewJh Installer [m w0ufwysufrSm Component wpfck Register vkyfvdkUr&ygbl;qdkwJh Error Message jyjyD; &yfoGm;w,f/ aemufwcg xyfMudK;pm;w,f/ 'DvdkyJ xyfjzpfw,f/ 'geJU tJ'D Component udk Manual Register vkyfawmh tdkauwmyJ/ 'gayr,fh Installation Still Failed jzpfaewkef;yJ/
'Davmuf aES;wJh Connection rSm Microsoft u olU Server udk wcsdefvHk; Connect vkyfzdkUMudK;pm;aewmudk Firewall eJU ydwfrdwmaMumifhvdkU ,lqvdkU? Firewall udk jzKwfcsvdkuf&w,f/ 'gayr,fh Microsoft &JU Windows twktppfcGJwJhaumifMuD;eJU jyoem wufaerSm aMumufwmeJU Internet Connection udk jzKwfxm;vdkuf&w,f/ tJ'DtcgusawmhrS tm;vHk; acsmarGUpGmeJU jyD;qHk;oGm;awmhw,f/ tJ'D Microsoft &JU bmvkyfvkyf olU Server udk oGm;oGm;csdwfwJh udpöu tawmfqdk;wmyJ/
VS 2005 rSm twlygvmwmawGuawmh SQL Svr 2005 Express Edition yJ/ olvJ MySQL wdkUvdk tvum;ay;wJh DBMS Engine awGudk Fight awmhr,fxifw,f/ IDE Interface ydkaumif;vmw,fvdkU xif&ayr,fh .. VS 2003 xufawmh ydkav;jyD; aES;oGm;wmawmh trSefyJ/ tpHkawmh rprf;oyf&ao;ygbl;/ prf;oyfjyD;awmhrS aumif;wmav;awG vma&;OD;r,f/ VS 2003 eJUawmh odyfruGmvSygbl;/ 'gayr,fh VB 6 eJUawmh tyHkMuD; uGm[oGm;wmaygh/ tcku VB 8 av/ C# eJU VB8 uvJ odyfMuD; ruGmvSawmh VB orm;rsm;twGuf aysmfp&mMuD;yg/ t&ifwkef;u C/C++ a&;cJhzl;wJh VB orm;awG twGufawmh a&TyJayghAsm/
 
Kalvin

Published by Kalvin on Thursday, December 07, 2006 at 2:24 AM.

tawmfav;MumcJhjyDjzpfwJh vGefcJhwJh vydkif;avmufu jrefrm&kyf&Sifum;rsm; Munfh&if; &&SdvmwJh A[kokw 100 qdkjyD; a&;rdygw,f/ aemufqufwGJ abmfabmfawG xyfjznfhvdkU 20 avmufxyfjznfhygao;w,f/ eMail uae ChainLetter awGtvm; tifwmeufrS ysHU&HkrubJ Online r[kwfwJh tjyifrSmyg ysHUoGm;w,f/ ( pvHk;u jrefrmqdkifrSm uyfxm;w,fqdkyJ/ )
uRefawmfuawmh oa&mfpmqefqef [mo ( Cyber Joke ) taeeJU a&;vdkufwmyg/ 'Dvdk tvm;wl [morsm; oa&mfpmrsm; tvGeftifrwef rsm;jym; aygrsm;vSw,fqdkwm tifwmeufoHk;ol Online abmfabmfrsm;udk &Sif;jyaep&mrvdkygbl;/ a[mvd0k'fu &kyf&SifawGrSm &JawG ajcmufvHk;jyL;udk usnfrjznfhbJ tcsuf 20 avmufypfwJhtaMumif; .. um;awGtjrefarmif;? wdkuf? arSmufwdkif; rD;awGavmif aygufuGJwwfwJh Realistic rjzpfwmawGtukef [movkyf axmufjy a0zefMuwm q,fpkESpf b,fESckavmufrsm; &SdaejyDvJAsm/
odkUayr,fh jyD;cJhwJhvu &kyf&Sifaw;uAsm Magazine rSm 'DtaMumif;udk wcsufcsif;pD jyefajzwJh aqmif;yg; ygvmw,fvdkU ajymMuygw,f/ ]cifAsm;wdkU tar&du? a[mvd0k'f} pojzifh pum;vHk; vdIifvdIifoHk;xm;jyD; jyefaqmfwJhaqmif;yg;ayghcifAsm/ aqmif;yg;&Sif udk^OD; nDnDausmfygwJh/ wpfvudk tcsuf 20 jyefa&;wm 5vpm a&;zdkU zlvHkw,fyJ qdk&rSmaygh/ ( olrsm; om;orD;rsm; awmfvdkufwm? tuGufjrifwwfvdkufwm? ydkufqH&Smwwfvdkufwm .. uRefawmfwdkUvdk Online rSm ydkufydkufvmjzKef;&Hk oufoufr[kwfbl;As/ )
uRefawmf Criticize vkyfcJhwJh tcsufawGu &kyf&Sif[m jyZmwfqefqef wcgvm rJjymykqdk;jzpfaewJh *Gifav;awGudk [moav;jznfhpGufjyD; a0zefcJhwmyg/ aqmif;yg;&Sifudk ajymcsifwmuawmh .. trSefw&m;qdkwm zHk;xm;vdkUr&ygbl;/ a[mvd0k'feJU,SOfajymwmr[kwfygbl;/ &dk;aewmav;awGudk rqef;opfMuawmhbl;vm; .. wcgvmvJ 'D*Gif aemufwcgvmvJ 'D*Gifqdkawmh y&dwfowfudk Short Term Memory Loss  jzpfaeolawGvdkUrsm; atmufarhrdvdkUvm;&,fvdkU .. cyf&Tif&Tif taomav;azgufvdkufwmyg/
a0zefwmudk ,lp&m&Sd,l? jyifp&m&Sdjyif? vTifhypfp&m&Sd vTifhypfjyD;awmh ydkaumif;wJh ydkqef;opfwJh jyuGufav;awGrsm; jrif&&ifvJ tjrwfayghAsm/ wpfzufu jyefpOf;pm;r,fqdk&if &kyf&Sifavmuom;awGtawmfrsm;rsm;u Online vmjyD; 'gawG tm;tm;,m;,m; zwfr,frxifygbl;/ tckvdk aqmif;yg;av;eJU jyef&Sif;vif;wmav;vkyfawmh vlzwfrsm;oGm;wmaygh/
u,fvfAifwdkUrsm; emrnfMuD; xrif;igwf/
Actually Ko Nyi Nyi Kyaw .. you've Spoiled the joke ..
 
Kalvin

Published by Kalvin on at 12:00 AM.

            rSm;uefwm
 
       rSm;uefwm
aygifuacsmif;ao; a&zifaq;eJY
  a&a0;qDrSm zefEdkifygvsuf
 rmausmif;zHkzHk vufrsKd;pHkonf
  tpHkvdrfwm rSefygava&m
       vlutpkwfyg
 
 
udkpmykwD;&JU uAsmwpfyk'fyg/ oabmusvGef;vdkU aumfyDul;jyD; bavmh*frSm wifygw,f/

Published by Kalvin on Wednesday, December 06, 2006 at 11:43 PM.

28ESpfjynfhwJh arG;aeUnrSm &efukefjrdKUudk rxifrSwfbJ 2ygwfavmufygwfjzpfw,f/ cgwdkif;vdk zdk&rfodyfra&;jzpfawmhbJ tifwmeufudk ydkoHk;jzpfw,f/ arG;aeUqkawmif; PM tcsKdU? eMail tcsKdU? SMS 2ck3ckavmuf&w,f/
zdk&rfxJu udk,fhtwGufqkawmif;ay;xm;wJh arG;aeUqkawmif; tenf;i,fudk jyefzwfjzpfw,f/ arG;aeUtppfa&m [kwfvdkUvm;qdkwJh ar;cGef;vJ tar;cH&w,f/ trSefajymwmawmif ,Hkcsifp&m raumif;bl;eJU wlyg&JU/
rSwfyHkwif eJU arG;pm&if;xJrSmawmif vGJaeawmh 'DZifbm 3&ufqdkwJh udk,fharG;aeUtppfudk rodMuwm rqef;ygbl;/ arG;aeUqkawmif; yDtrfydkUwJh trMuD;udk owd&r,fhvl  wpfa,mufawmh wdk;vmjyDvdkUajymjzpfw,f/
wnvHk; pmMunfhjzpfw,f/ 29ESpfrSm bmjzpf&r,f qkdwmxm;vdkU aemifb,fESESpfus&if bmjzpf&r,fqdkwJh &nfrSef;csufrsKd;vJ r&Sdawmhwm MumjyDjzpfavawmh .. arG;aeUrSm bmrS xl;xl;jcm;jcm; Resolution rvkyfjzpfygbl;/
reuf5em&Dusawmh tdrfudkzkef;qufw,f/ azazeJU pum;awG wpfem&Davmuf Mumatmifajymjzpfw,f/ aMomf .. bmvkdvdkeJU arG;aeUreufapmapm tdrfudk zkef;qufjyD; pum;ajymjzpfwm 10ESpf&SdjyDyJ ... 'Dvdkqdkawmh ... tdrfuxGufcJhwm 10ESpf&SdjyDqdkwmudk owd&rdw,f/ 'DESpf arareJUawmh zkef;rajymjzpfcJhbl;/ tif;av .. arG;aeUqdk&if azazeJUpum;ajymjzpfwmyJrsm;wmyJav/ wjcm;tcsdefawGrSm qdk arareJUyJ pum;ajymjzpfwmrsm;wmudk;/
wreufvHk; tdyfaejyD; aeUcif;usrS tdyf,mxjzpfw,f/ cspfolqDu arG;aeUvufaqmif wpfck&w,f/ zsm;aewJhcspfoleJUtwl aumfzDqdkif 2qdkifxdkifjzpfw,f/ bmrS [kwfwdygwfwdrpm;jzpfbl;/ npmvdkufauR;zdkU csdef;xm;wJh oli,fcsif;uvJ bdkifjywfaewm odwJhtvm; aemufrSyJ pm;ygawmhr,fqdkvdkU npmvJ rpm;jzpfvdkufbl;/
n10em&DavmufusrS tom; + t&Guf + tcsOf pHkvifpGmeJU udk,fhbmom xrif;aMumfpm;jzpfw,f/ aeUpmeJUnpm aygif;pm;jzpfwmayghav/ [dk;t&if arG;aeUawGxufpm&ifawmh Event awG eJeJ ydkpHkvmwmayghav/

Published by Kalvin on Tuesday, December 05, 2006 at 1:19 AM.

World AIDS Day, observed December 1 each year, is dedicated to raising awareness of the AIDS pandemic caused by the spread of HIV infection. AIDS has killed more than 30 million people, with another 40 million people positive for HIV, making it one of the most destructive epidemics in recorded history. Despite recent, improved access to antiretroviral treatment and care in many regions of the world, the AIDS epidemic claimed an estimated 3.1 million (between 2.8 and 3.6 million) lives in 2005 of which, more than half a million (570,000) were children.
 
The concept of a World AIDS Day originated at the 1988 World Summit of Ministers of Health on Programmes for AIDS Prevention. Since then, it has been taken up by governments, international organizations and charities around the world.
From 1988 to 2004, the World AIDS Day was organized by UNAIDS, who, after consultation with other organizations, chose a theme. In 2005 UNAIDS handed over responsibility for World AIDS Day to The World AIDS Campaign (WAC), an independent organisation. In 2005, they chose Stop AIDS: Keep the Promise as the theme for World AIDS days through to 2010. This theme is not specific to World AIDS Day but also to the work WAC does throughout the year. The student element of the campaign, the Student Stop AIDS Campaign (SSAC), is a key part of increasing awareness among young people across the UK.
 
Condom use, for those who engage in risky behavior,
Needles, use clean ones,
Negotiating skills; negotiating safer sex with a partner and empowering women to make smart choices.
 
 
Apoloty Note : Sorry for late posting due to power failure.

Published by Kalvin on Saturday, December 02, 2006 at 5:47 AM.

About Me


Click View Kalvin's Blogger 

Profile
Name : Kalvin Alexander
Occupation : Analyst/Programmer
Location : In Between PC & Books
Hometown : Mandalay
Country : Myanmar
Blogging from : Singapore
Page Loads : free statistics

Search in this BlogXML
Powered by Blogger templates
Powered by

Visit 

W3Schools

NativeMyanmar Forumer
warez-bb Member

Presented by Kalvin