This is the web Diary and I will blog whenever I feel good to blog. I don't know how blogs were classified .. this is just a Personal Diary or my own views upon things happening around me. Most of the Posts in this blog are written in Myanmar (Burma) Native Language, known as Burmese/Myanmarsar (Not Myanmese or Barmen). This blog is composed with Winkalaw Font. I recommend you to get the Winkalaw 3 (modified) from the link below.Download WinKalaw Font Unofficial Version 3 for Better Reading

Interview with SuperNova on Away from Home

SuperNova said

uRefawmf tdrfrjyefwm ESpfaygif;rsm;pGm...
tdrfeJYa0;&mrSm ESpfaygif;rsm;pGm...

uRefawmfeJY uRefawmfhtdrfu wpfNrdKUwnf;/ 'gayr,fh uRefawmfu tNrJwrf; tdrfeJYta0;rSm/ uRefawmfhvdkyJ tdrfa0;olawGeJY pkvdkYzGJvdkY/ uRefawmfwdkY tckvdkaeMuwm ESpfaygif;renf;bl;/

tdrfudk rvGrf;wwfbl;/ rwrf;wwwfbl;/ 'DvdkyJ xifw,f/ 'DvdkyJ xifcJhw,f/ 'gayr,fh uRefawmfhpdwf&JU wpfckaom tpdwftydkif;rSmawmh tvGrf;pdwf aiGUaiGUav;wpfck wnf&SdaecJhw,f/ 'gudk uRefawmf odw,f/ 'gudk uRefawmf jiif;vdkYr&bl;/ 'gayr,fh 'Dvdkodvnf; tdrfrjyefjzpfbl;/

'DvdkeJY &ufaygif;rsm;pGm? vaygif;rsm;pGmuae ESpfaygif;rsm;pGm MumwJhtxd uRefawmfu tdrfeJYta0;rSm/

bmjzpfvdkY tdrfrjyefwmvJ/ bmjzpfvdkYvJ... bmjzpfvdkYvJ... bmjzpfvdkYvJ/ 'Dar;cGef;u udk,fhudk,fudk cPcP ar;rdwJh ar;cGef;jzpfovdk? taruvnf; uRefawmfhudk cPcP ar;wwfwJh ar;cGef;jzpfaejyefw,f/ bmjzpfvdkY uRefawmf tdrfrjyef&wmvJ/

'Dar;cGef;twGuf uRefawmfhqDrSm jynfhpHkvHkavmufwJh tajz tckxd r&Sdao;/

uRefawmftvkyfawG t&rf;rsm;aew,f/ rNyD;ao;bl;/ 'DvdkyJ ajzvdkufrdayr,fh 'Dtajzu NyD;jynfhpHkwJh tajzr[kwfbl;qdkwm udk,fhudk,fudk odovdk? taruvnf; odw,f/

uRefawmf tvkyfawGt&rf;rsm;aewm? tvkyfawG rNyD;ao;wm ESpfaygif;renf;awmhbl;/ wu,fvnf; tvkyfawG jywfvyfw,fqdkwm r&Sdbl;/ uRefawmfhtwGufawmh vkyfp&mawGu wpfckr[kwfwpfck pkvdkYNyHKvdkY tNrJ&SdaewmyJ/ 'gayr,fh 'Dudpöu tdrfrjyefjzpfwJh taMumif;⇔eJY &mEIef;jynfhawmh ywfoufwm r[kwfbl;/ Mum;xJrSm ][}aewJh taMumif;av;wpfckawmh &Sdw,f/ tJ'gbmvJ/

wpfcgwpfavawmhvnf; tdrfjyefOD;rSyJ[vdkY qdkNyD; tdrfa&mufoGm;w,f/ 'gayr,fh em&Dtenf;i,f twGif;rSmyJ uRefawmf[m tdrfeJYa0;&mudk jyefa&mufaejyefa&m/

uRefawmfeJY uRefawmfhrdom;pkMum;rSm BuD;BuD;rm;rm; jyóem r&Sdyg/ 'grSr[kwf BuD;BuD;rm;rm; jyóem r&Sdbl;vdkY ,lqxm;vdkY&EdkifwJh taetxm; jzpfygw,f/

uRefawmfh rdom;pkeJY wjznf;jznf; pNyD;a0;vmcJhwm vGefcJhwJh q,fhoHk;ESpfuwnf;uyJ/ q,fhoHk;ESpfqdkwJh udef;*Pef;[m uRefawmfhtouf&JU 42% &Sdw,f/ ]]uRefawmfhb0wm&JU 42% aom tcsdefumvawGrSm uRefawmf[m tdrfeJYa0;&mrSm &SdaecJhw,f/}} 'D0gusu tawmfaMumufp&maumif;w,f/ awG;&ifawG;oavmuf &ifxJ0ifoGm;r,f/

'gayr,fhvnf; uRefawmf 'DaeYtxd tdrfrjyefjzpfao;jyefbl;/

uRefawmfh teD;tem;rSm? rvSrf;rurf;rSm uRefawmfhvdkvlawG tawmfrsm;rsm; awGUYrdw,f/ wcsdKUuvnf; uRefawmfwdkYvdk tkyfpkzGJUvdkY... wcsdKUuvnf; wpfudk,fawmf/

'D zdk&rfxJrSma&m...b,fESpfa,mufrsm; &SdaervJ/ 'gudk odcsifvdkY 'Dawmhypfudk pwifvdkufygw,f/ 'gav;awG ajymMuqdkMu &ifzGifhMu&atmif-

......

[kwfuJh/ ar;cGef; (11)ckyg/ ar;cGef;tm;vHk;udk rajzcsifvnf; &w,f/ ajzr,fqdk&ifvnf; a&SUaemuf oifhovdk? qufpyfrdovdk a&;Edkifygw,f/ tJ'D ar;cGef;awG tm;vHk;udk arhypfvdkufNyD; rdwfaqGU&ifxJrSm &SdwJhtwdkif; pdwfwdkif;usa&;csifvnf; a&;Edkifygw,f/

uRefawmfhwdkY ar;&if;? ajz&if;? ajym&if;? qdk&if;? &ifzGifh&if;eJY vGwfvGwfvyfvyf 0dkif;zGJUMuwmayghAsm/ uRefawmfuvnf; ar;oloufouf r[kwfyg/ uRefawmfhudkvnf; jyefar;EdkifMuovdk? uRefawmfuvnf; ar;cGef;awGudk udk,fwdkif ajzrSmjzpfygw,f/ NyD;awmh ar;cGef;xJrSm rygwJh[mawGvnf; qufajymOD;rSm jzpfygw,f/ aemufxyf ar;cGef;rsm;vnf; xyfNyD;ar;jzpfOD;rSm jzpfygw,f/ rdwfaqGwdkY udk,fwdkifvnf; ar;cGef;opfawG xyfjznfhEdkifygw,f/ ar;cGef;opfudk eHygwfav;awmh wyfay;Muyg/ &nfnTef;ajymqdk&wm vG,fulatmifyg/

wu,fvdkY rdwfaqGudk,fwdkif tdrfeJYa0;ol r[kwf&ifvnf;? rdwfaqGeJY qufpyfywfoufaeolawGxJrSm (Oyrm cspfol&nf;pm;? om;orD;? taztar? oli,fcsif;? pojzifhayghAsm) tdrfeJYa0;olrsm; &SdcJh&if olwdkYtay:jrifwJh rdwfaqG&JU tjrif? cHpm;csuf? tBuHay;csuf? jzpfapcsifwm? rjzpfapcsifwm pwmawGudk a&;om;EdkifygaMumif;/

tm;vHk;udk aus;Zl;wifvsuf
plygEdkAm

 

Kalvin said

tdrfqdkwmeJU uRefawmfyxrqHk; owd&rdwm rdbtdrfyg/ aemufawmh qufpOf;pm;rdw,f/ uRefawmfhrSm vuf&SdaeaewJh tcef;av;uvGJvdkU tdrfvdkUac:p&m r,fr,f&&r&Sdbl;vdkU/ 'gayr,hf 'Dtcef;av;rSmyJ 'Dtdrfav;rSmyJ uRefawmf&,f nDav;&,f oli,fcsif;wa,muf&,f aew,f/ uRefawmfhvdkyJ tdrfa0;aewJh vltcsKdUvmvnfMuw,f/ 

tdrfa0;aewJh b0wlawG tcsif;csif; awGUMuqHkMucifMurifMueJU tdrfawGr&Sdayr,fh todkif;t0dkif;av;jzpfvmw,f/ 

SuperNova : tdrfeJYa0;aewm MumNyDvm;/ b,favmufawmifvJ cifAs/

Kalvin : 1996 rSm tdrfu pxGufjzpfw,f/ tckqdk 11ESpfyJ qdkygawmh/

SuperNova : Mum;xJrSma&m tdrfjyefjzpfao;vm;/

Kalvin : 98 tukefuae 99ESpfukefcgeD;txd wacgufjyefjzpfw,f/ usefwJhtacgufawGuawmh {nfhonfvdkyJ cPoGm;vnfwmavmufyJ&Sdw,f/

2001 aemufydkif;usawmh ref;av;a&mufwmawmif wnf;cdkcef;rSmyJaejzpfwmrsm;vdkU tdrfudk ta&muftayguf wtm;enf;oGm;w,fqdk&rSmyJ/

SuperNova : bmaMumifhtckvdk a0;ae&wmwkef;/ a0;apwJh taMumif;av;awG&Sdvm;/

Kalvin : t"du uawmh ynma&;ayghAsm/ aemufawmh uRefawmfjzpfcsifwmawG? vkyfcsifwmawG? b0twGufqdkjyD; ydkydka0;vmw,f/ tckawmh rkdifaxmifcsDa0;wJht&yfudka&mufaejyDaygh/

SuperNova :  tdrfeJYta0;rSm bmawGrsm; vkyfaewmwkef;/

Kalvin : wcsdefeJUwcsdefrwlbl;ayghaem/ ausmif;wufvdkuf? tvkyfvkyfvdkuf? ausmif;jyefwufvdkuf? tvkyfjyefvkyfvdkuf? pmar;yGJawGajzzdkU pmMunfhvdkuf? tJ'gawGjyD;awmh tvkyfjyefvkyfvdkufeJU .. tckavmavmq,f tvkyfvkyfwJh tvSnfhaygh/

SuperNova : cifAsm;&JU rdom;pkawG? taztarawGua&m cifAsm;udk b,fvdkjrifMuwkef;/

Kalvin : tazuawmh 'DvdkrsKd;udk tm;ay;olqdkawmh MudK;pm;ayghuGmvdkU tjrJajymw,f/ taruawmh ighom;u tareJU t&rf;a0;oGm;jyDvdkU qdkygw,f/

SuperNova : tdrfudk csufcsif; xjyefajy;csifwJh tcsdefrsdK; BuHKzl;vm;/ b,fvdktcsdefrsdK;rSmvJ/

Kalvin : tzGm;qHk;cgeD; tonf;toef aeraumif;jzpfwkef;uwcg/ araraeraumif;wtm;jzpfaewkef;u wcg/ tJ'D 2cgygyJ/ wu,fvJ tjrefqHk;a&mufatmifjyefjzpfcJhygw,f/ araruawmh tckxd usef;usef;rmrmygyJ/

SuperNova : tdrfeJYta0;rSm tqifajy&JUvm;/ ae&xdkif&wm? pm;&aomuf&wm pojzifhayghAsm/

Kalvin : vGefcJhwJh 11ESpf xGufvmcgpuawmh tpm;taomuf  tqifrajybl;/ igwfwmaygh/ aemufawmh vrf;ab;rSmpm;? oli,fcsif;awGeJU pkae&if; jzpfuwwfqef; csufMujyKwfMuuae ckawmh udk,fhbmom aumif;aumif; csufpm;wwfoGm;wmaygh/

aewmusjyefawmhvJ tpu wa,mufwnf;aevmolqdkawmh olrsm;eJU raewwf&muae oli,fcsif;awG ta,muf20avmufpkaejyD;uwnf;u b,fvdkae&rvJqdkwm oabmaygufoGm;awmhw,f/

SuperNova : cifAsm; tdrfjyefzdkYtcsdef oifhNyDvm;/ 'grSr[kwf apmrsm;apmaeao;vm;/ 'grSr[kwf b,fvdk tajctae? b,fvdk tcsdeftcgrsdK;usrS jyefrSmvJ/

Kalvin : tdrfeJUa0;wm 11ESpfausmfvdkU 12ESpfxJa&mufjyDqdkawmh tdrfrSm ( trSeftwdkif;ajym&&if rdbtdrfrSm ) uRefawmfh "gwfyHkawGuvGJvdkU uRefawmfh taiGUtoufawG r&SdoavmufjzpfaejyDav/

SuperNova : vGrf;wwfygovm;/ vGrf;jyyg/

Kalvin : rvGrf;wwfygbl;/ b0rSm rSwfrSwf&& tdrfudk 2cgyJ vGrf;zl;ygw,f/ 98wkef;u wcg/ 2001 wkef;u wcg/ rsuf&nfuswJhtxdvGrf;rdygw,f/

SuperNova : tdrfeJYta0;rSm wpfa,mufwnf;vm;/ tazmftaygif;awGeJYvm;/ cifAsm;(wdkY)&JU aeyHkxdkifyHk? vkyfyHkudkifyHkav;awG ajymjyvdkY&&if ajymjyapcsifygw,f/

Kalvin : tdrfeJUta0;rSm wpfa,mufwnf;awmh r[kwfygbl;/ tjrJvdkvdk rdwfaqGoli,fcsif; taygif;toif;awGeJUcsnf;ygyJ/ uRefawmfhtwGufawmh cif&maqGrsKd; jrdef&m[if;aumif;ygyJ/

cifp&mrifp&maumif;wJholawG? tultnDay;r,fh rdwfaqGaumif;awG? wdkifyifaz:wkdifyifzufawGeJU awGUcJh&ovdk avScg;wcktjzpftoHk;csr,fhvl? aemufausmudk"g;eJUxdk;r,fhvlrsKd;vJ awGUcJh&ygw,f/

SuperNova : tdrfeJYa0;aewJhtwGuf &½Sd(Edkif)wJh aumif;usdK;qdk;jypf/

Kalvin : qdk;wmuawmh b0[m wpfa,mufwnf; jzpfatmif&yfwnfzdkU MudK;pm;&wmrsKd;jzpfjyD;/ awmifa0S;vJ&if zdk;olawmfxlEkdifayr,fh zdk;olawmfvJ&if xlr,fholr&Sdbl;av/ aumif;wmuvJ 'gygyJ 'Dvdkjzpfvmawmh udk,fhb0udk,f&yfwnfwwfvmygw,f/

b0 vufwGJaz:qdkwm&JU wefzdk;udk t&ifu 'Davmufxdem;vnfrdr,fvdkU rxifygbl;/ aemufrsm;awmh tdrfqdkwmav;wpfck udk,fwkdifydkifqdkifjzpfwJhtcg tckvdk tdrfa0;b0u vGwfvdrfhr,fvdkU ,HkMunfaeygw,f/

Published by Kalvin on Thursday, June 28, 2007 at 11:32 AM.

1 Responses to “Away from Home”

  1. # Blogger sophia

    So interesting!!!

    Away from home, I also was thinking the same questions, why we are here.  

Post a Comment

Links to this post

Create a Link

About Me


Click View Kalvin's Blogger 

Profile
Name : Kalvin Alexander
Occupation : Analyst/Programmer
Location : In Between PC & Books
Hometown : Mandalay
Country : Myanmar
Blogging from : Singapore
Page Loads : free statistics

Search in this BlogXML
Powered by Blogger templates
Powered by

Visit 

W3Schools

NativeMyanmar Forumer
warez-bb Member

Presented by Kalvin