This is the web Diary and I will blog whenever I feel good to blog. I don't know how blogs were classified .. this is just a Personal Diary or my own views upon things happening around me. Most of the Posts in this blog are written in Myanmar (Burma) Native Language, known as Burmese/Myanmarsar (Not Myanmese or Barmen). This blog is composed with Winkalaw Font. I recommend you to get the Winkalaw 3 (modified) from the link below.Download WinKalaw Font Unofficial Version 3 for Better Reading

Information Overloaded qdkwJh pum;vHk;av;udk Mum;zl;wm 8ESpfavmuf&SdygjyD/  ( Mum;zl;rSmaygh tJ'Dwkef;u pmxJrSmxnfhoifwmudk;/ ) EdkifiHwumrSm acwfpm;aewJh pum;vHk;wpfck^jzpfavh&Sdwmwpfcku jrefrmjynfrSm rodromeJU tawmfav;udk xJxJ0if0ifjzpfaewmudk owdxm;rdvmwm tawmfMumygjyD/
'DavmuMuD;xJrSm bmawG&SdovJ? bmawGvkyfaeMuovJ? b,ft&mawGuawmh pdwf0ifpm;zdkUaumif;ovJqdkwJh vGefcJhwJh 10ESpfavmuf avmuxJudk wdk;0ifp q,fausmfouft&G,frSm odcsifpdwfjyif;jyaerdwmyg/
'DvdkeJU pmtkyfawGzwf? zwf&if;eJU ydkíydkí zwfzdkUvdkw,fqdkwmudk oabmaygufvmygw,f/ tJ'DurS q,fwef;atmifawmh tjyifpmtkyfawG pdwf&Sdwdkif;zwfcGifh&vmvdkU zwfr,fqdkawmh pmtkyfawGrsm;vGef;vdkU zwfcsifwm zwfoifhwmudk a&G;cs,fzwf&w,fqdkwmrsKd; pjzpfvmygw,f/
IT Field xJa&mufvmawmh uGefysLwmeJU ygwfouforQawGudk zwf&wm ukefw,f&,fvdkUudk r&Sdygbl;/ 'gawmif 95^96avmufu pmtkyfpmwrf;tawmf&Sm;yg;wJh acwfvdkU ajymvdkU&ygao;w,f/ odkUayr,fh &Sm;yg;w,f? cufcJw,fqdkayr,fh r&Sdwmawmhr[kwfvdkU zwfcsifwm tawmfrsm;rsm; (r&ru) &SmazGawGU&SdvdkU zwfjzpfcJhygw,f/
tJ'DtcsdefrSm tifwmeufqdkwm pum;tjzpfavmufMum;zl;&muae pmtjzpfoifwJhtqifh? pmtkyfawGxJrSm vdkufzwfawG;awm jrifa,mifEdkifwJhtqifhavmufawmh a&mufvmygjyD/ e,fuvmwJh ausmif;om;qdkawmh &efukefom;awGvdk British Library rSm Card r&Sdawmh oli,fcsif;awG pmtkyfoGm;iSg;&if twlvdkufoGm;jyD; wpftkyfavmuf ydkiSg;cdkif;&wmayghav/ wcgwavrSm Library xJrSmyJ udk,fzwfcsifwJhtydkif; a&G;zwfvdkufwmyJ/
Programming eJU ygwfoufwJhpmtkyfrsKd;qdk&ifawmh rdwåLqGJ,ljyD; udk,fydkif&Sdwm rsm;ygw,f/ trsm;tm;jzifh ql;avbk&m;t0dkif;u aevrdwåLqkdifu pmtkyfawGyg/ wcsKdU Reference vkyf&r,fhtydkif;awGqdkvJ Help File awG? Language Reference Manual File awG zGifhzwfjzpfygw,f/
tJ'Dtcsdeftxd Overload jzpfw,fvdkU rcHpm;&ao;ygbl;/ odkUayr,fh uGefysLwmeJU rygwfoufwJh  owif;pm? *sme,f? r*f*Zif;? pmapmifawG rzwfjzpfawmhygbl;/ wDAGDtpDtpOfvJ rMunfhjzpfawmhvdkU tjyifoli,fcsif;awGu aMumfjimawGxJygwJh pmom;awGeJU pwJhaemufwJhtcg udk,fubmajymaerSef;rodwm cPcPygyJ/ ( tckawmh tom;usoGm;ygjyD/ tckvJ TV/Satellite rMunfhygbl;/ )
tJ'DtcsdefrSm Satellite TV awGacwfpm;aeygjyD/ CNN, CNBC, BBC, CNA, DWTV pwJh owif; Channel awGMunfh&ifMunfh tJ'gawGrMunfh&if MTV ygyJ/ rtm;wmrsm;vdkU TV a&SUvJrxdkifjzpfygbl;/ waeUwaeU PC a&SUrSmyJ tcsdefukefygw,f/
aemufawmh Ebook CD awG ay:vmygw,f/ tJ'DrSm a&igwfwkef; a&wGif;xJusqdkovdk b,fupjyD; b,fvdkzwf&rSef;rodjzpf&ygw,f/ t&ifu pmtkyfwpftkyfvdkcsif&if [dkajy;'Dajy; [dkvlUqDuqGJ rdwåLul; qdkifoGm;jyD; r&rutjreful;cdkif;? Library rSm ayuyfjyD; zwf ( Library rSm pmzwf&if tpm;igwfygw,f/ tjyifxGuf&rSm ysif;vdkU/  tckawmh Library Card ryg&if ay;awmif r0if&awmhbl;vdkU qdkygw,f/ )
tJovdkayghav .. pmtkyfigwfaewJh uRefawmfwdkU IT orm;awG vufxJ 'Dvdk eBook awG bHk;aygvatma&mufvmawmh bmuae pudkif&rSef;rodjzpf&ygw,f/ O'Reilly, Sams, Dan Appleman pwmawGxJu zwfjzpfwmrsm;ygw,f/ wcgwavrSm Bible awGudkifjzpfygw,f/ Complete Reference wdkU Reference manul awGuawmh vdktyfrS aumufvSefwJh pmtkyfawGjzpfukefygw,f/ ( 'DtcsdefrSm Overload pjzpfaeygjyD/ ) aemufqHk;awmh xHk;pHtwdkif; MSDN eJUyJ nm;wmayghAsm/
tifwmeufacwfudk a&mufvmwJhtcgrSmawmh Search Engine awG? Warez Forum awG&JU aus;Zl;awG? Tech Forum awG Code Forum awG aMumifh wcsKdUudpöawGqdk udk,fwdkifawmif pOf;pm;csifpdwfodyfr&Sdawmhbl;/ Google is your friend qdkjyD; wcsdefvHk; tifwmeufxJrSmyJ vdkuf&Smjzpfwmrsm;vmw,f/ vdkuf&Smawmh awGUwmawGrS trsm;MuD;yJ/ tJ'Dtrsm;MuD;udk rjrifzl;awmh t&l;vdkyJ awGUorQ jriforQpmtkyfawG tukef Download vkyfvdkufwm udk,fhqD e*dk&Sdwm 10GB ausmfausmfavmuf Download vkyf,lwJh pmtkyfawGcsnf;yJ 15GB avmuf pkpkaygif; 25GB avmufjzpfvmawmhrS Hard Disk xJ eBook awGeJU yGxaejyD qdkjyD; &yf&ygw,f/
odyfzwfcsifwJh pmtkyfrsKd;rSyJ Download vkyfjzpfawmhygw,f/ tJovdkyJ owif;awGbmawGqdk&ifvJ udk,fodcsifwmavmufyJ &Smjzpfwmrsm;ygw,f/ owif;qdk'fawGrSm a&;xm;wJh Passive Information awGudk odyfpdwfr0ifpm;awmhwm tawmfMuD;udk MumaeygjyD/ Forum eJU Blog awGavmufyJ zwfjzpfawmhw,f/
t&ifu t*FvdyfpmtkyfawGcsnf;vdkvdk zwf&vdkUvm;rajymwwfbl; tckqdk t*Fvdyfvdka&;xm;wJh qdk'fawGawmif odyfrMunfhjzpfawmhbl;/ vpOfzwfjzpfwJh Magazine qdk&ifvJ CPU qdkwJh Computer Power User qdkwmavmufyJ zwfjzpfawmhw,f/ (trsm;tm;jzifh) jrefrmvdka&;MuwJh oli,fcsif;awG&JU Blog awGudk RSS Feed eJU,lw,f/ tJ'gawGawmif ukefatmif zwfcsdefr&bl;/ udk,fodyfpdwf0ifpm;wJh Forum 2ck3ckavmufawmif pHkatmifrzwfEdkifawmhbl;/ tcsdefawG&Sm;yg;ukefwmr[kwfbJ zwfp&mawG r[m;',m;rsm;jym;vmwmaygh/
( tck'D pma&;ae&if;eJU LIR Blog uae Post topfawG xyfwifxm;wJhtaMumif; Feed awG0ifvmygw,f/ wdkufqdkifwm olvJ Information Overloading taMumif;a&;xm;wmyg/ ) 
wu,fygyJ uRefawmfwdkU Overload jzpfaeygjyD/ LIR ajymovdk Silo av;awGjzpfwJh udk,fheD;pyf&m todkif;t0dkif;u pmawGavmufyJ zwfjzpfygawmhw,f/ tJo[mawGawmif ukefatmif rzwfEkdifawmhbl;av/ 'Dawmh udk,fhpdwfMudKuf Silo xJrSmawmif pdwf0ifpm;&mtydkif;avmufyJ a&G;cs,fjyD; zwf&ygawmhw,f/
wckawmh pOf;pm;rdw,f/ uRefawmfwdkU Information Overloaded jzpfaevdkU Passive Medium awGjzpfwJh TV Channel awG Journal, Magazine awG acwfwHk;ukefMuawmhrvm;/ Interactive jzpfwJh Environment awGu Media topfawGjzpfvmawmhrvm; vdkU ,lqp&mjzpfvmygw,f/ ( bmvdkUvJqdkawmh tckavmavmq,f pmtkyfqdkifa&muf&if &o pmtkyfuvGJvdkU b,fr*f*Zif;? b,f*sme,fudkrS aumufrudkifjzpfygbl;/ tJ'DxJygwJh owif; 99% u tifwmeufrSm &SdjyD;om;awGav/ wcgwav olwdkUu 6vavmufaemufusaewmawGawmif xnfhwwfao;w,f/ )
t&ifu aeUpOfowif;pmwpfapmif&JU oufwrf;[m 24em&DcHygw,f/ tckvdk IT Age rSmawmh owif;wck&JU ysHUESHUEIef;u rdepfydkif;twGif; ubmwpfygwfjynfhoGm;jyD;awmh em&Dtenf;i,ftwGif; arS;rSdefoGm;MuukefjyDvdkUawmif xif&ygw,f/ wcgwavpOf;pm;rdwmu Online Community u vlawG Speed u odyfrsm; jrefaejyDvm;vdkU &yfjyD; pOf;pm;aecsifrdygw,f/ odkUayr,fh tDem;&Sm;oabmt& odyfjrefaewJh tifwmeufpD;aMumif;MuD;aemuf arsmygaeqJygyJ/
 
u,fvfAif
29 atmufwdkbm 2006

Published by Kalvin on Sunday, October 29, 2006 at 7:40 AM.

1 Responses to “Are we Overloaded ??”

  1. # Blogger downloadebooks

    You are right.We have been suffered from information overload.We spent our precious time to choose the best needful information among the huge results that we get upon one click of a button.I was like the bear form Min Khite Soe San's Story .  

Post a Comment

Links to this post

Create a Link


Presented by Kalvin